หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant types

Author

- บัญชา ยิ่งงาม

Researcher

- Bancha Yingngam , Nuttpun Supaka ,Wandee Rungseevijitprapa

Journal

- KKU Research Journal

Language

- อังกฤษ

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- ปีที่ 13 (ฉบับที่ 6), กรกฏาคม 2551,หน้า 657-662

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513