หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การคัดเลือกแลคโตบาซิลลัสที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากอาหารหมักบางชนิด

Author

- ณิชาภา อาจเอี่ยม

Researcher

- ณิชาภา อาจเอี่ยม ,ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

Journal

- การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- 28 -29 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513