หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


Effect of medication reconciliation in the inpatient setting service

Author

- บุญญารักษ์ บุญทวี

Researcher

- Boonthawee B, Kunawaradisai N

Journal

- US-THAI CONSORTIUM for the Department of Pharmacy Education in Thailand

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- June 1-3, 2011

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513