หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การหาสภาวะที่เหมาะสมของยาฟีนาสเตอไรด์ในรูปแบบโปรนิโอโซมด้วยวิธีตอบสนองพื้นผิว

Author

- ภณิกชา วิชยปรีชา

Researcher

- ภณิกชา วิชยปรีชา, บัญชา ยิ่งงาม, วันดี รังสีวิจิตรประภา

Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- February 11-12, 2012

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513