หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


09
ธ.ค.
รายละเอียดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562
08
ธ.ค.
ร่างตารางสอบกลางภาค 2/2562
16
พ.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ 2563
10
พ.ย.
คู่มือตารางเรียน ระดับปริญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
04
ต.ค.
ตารางเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
20
ก.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
31
ก.ค.
ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
เม.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
15
พ.ค.
คู่มือสารนิพนธ์ 2561
07
พ.ย.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
17
ก.พ.
แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21
ม.ค.
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)
23
มิ.ย.
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ