หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


แนะนำคณะดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา

ความเป็นมาของเภสัชศาสตร์ศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปีทั้งสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมอุตสาหการ ภายใต้การให้ความเห็นชอบต่อหลักสูตร และการรับรองสถาบันโดยสภาเภสัชกรรม โดยหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ทั้งสมรรถนะร่วมทางวิชาชีพ และสมรรถนะที่มีความจำเพาะกับงานบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

          นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว งานเภสัชศาสตร์ศึกษาจะมีส่วนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงบทบาทการเรียนการสอนให้เป็น active learning มากขึ้น การนำทักษะใหม่ๆหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียนการสอน การสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งในระดับพรีคลินิกจนกระทั่งระดับคลินิก การพัฒนาการวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (Outcome-based Education) เพื่อให้บัณฑิตเภสัชศาสตร์มีความพร้อมทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและทักษะทางเทคโนโลยีรวมทั้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ อาจารย์ ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการ  
3. ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการ  
4. ดร.ธนวดี ปรีเปรม อาจารย์ กรรมการ  
5. อาจารย์ทวนธน บุญลือ อาจารย์ กรรมการ  
6. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ รองศาสตราจารย์ กรรมการ  
7. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการและเลขานุการ

 

ข่าวเภสัชศาสตร์ศึกษา