คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 
2 /2549  เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2549  จึงเห็นสมควรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ทุกคณะใช้เป็นเกณฑ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน
ด้านหลักสูตร   การจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งประกอบด้วย

ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ความจริง   ได้แก่

 1. ฉันทะและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
 2. ความสามารถเชิงตัวเลข
 3. ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 4. ความสามารถในการสื่อสาร(การพูด การเขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์)
 5. ความสามารถในการมองไปข้างหน้าและการตัดสินใจ
 6. ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะและวรรณกรรม
 8. ความสามารถด้านกีฬา นันทนาการ

ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่

 1. มีสติรู้ตัวรู้หน้าที่
 2. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 3. มีความพอและพอดี
 4. ขยัน อดทน อดกลั้น
 5. ซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม
 6. มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
 7. มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 8. สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
 9. รู้จักกาละเทศะ
 10. ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้