คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะ

 

 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

  1. มีความรู้ ทักษะตามเกณฑ์วิชาชีพ และมีหลักคิดวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างมีเหตุผล
  2. ประกอบวิชาชีพ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์วิชาการสู่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
  3. มีความใฝ่รู้และก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
  4. มีความเข็มแข็งด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  5. มีความภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
  6. มีภาวะผู้นำ มีวินัย และมีความอดทนในการทำงาน
  7. มีทักษะในการสื่อสารและปรับตัว เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข