แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลดเอกสาร /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [91]
2. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [190]
3. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [398]
4. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [380]
5. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [391]
6. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [372]
7. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [389]
8. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [373]
9. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [395]
10. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [407]
11. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [452]
12. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [390]
13. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [395]
14. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [421]
15. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [348]
16. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [286]
17. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [309]
18. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [270]
19. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [358]
20. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [400]
21. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [466]
22. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [362]
23. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [334]
24. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [400]
25. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [874]
26. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [401]
27. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [930]
28. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]