แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [237]
2. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [371]
3. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [515]
4. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [486]
5. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [498]
6. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [475]
7. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [508]
8. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [475]
9. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [503]
10. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [530]
11. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [578]
12. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [520]
13. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [526]
14. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [571]
15. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [464]
16. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [418]
17. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [405]
18. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [377]
19. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [492]
20. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [508]
21. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [571]
22. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [475]
23. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [435]
24. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [529]
25. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1045]
26. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [545]
27. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1142]
28. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]