แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลดเอกสาร /ข่าวงานปฏิบัติการ
แบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [193]
2. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับสารชีวภาพอันตราย (Please click to open) [311]
3. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [492]
4. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [463]
5. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [472]
6. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [449]
7. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [485]
8. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [453]
9. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [479]
10. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [503]
11. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [551]
12. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [495]
13. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [494]
14. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [547]
15. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [446]
16. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [397]
17. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [384]
18. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [354]
19. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [463]
20. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [487]
21. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [550]
22. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [451]
23. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [416]
24. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [505]
25. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [986]
26. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [512]
27. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1099]
28. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0]