นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Title Author Journal Year Type

ความคงตัวของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันในน้ำแครอท (STABILITYOFPROBIOTICBACTERIAENCAPSULATEDBYEXTRUSIONMETHODINCARROTJUICE)

สุภัสสร วันสุทะ, ลัดดาวัลย์ ยืนยาว, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [ vol.7 ] 02-01-2020 Research article (National)

ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาวต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู

สุทธาสินี สุวรรณกุล1 ณัฐกฤตา สาระ2 ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์2 สุนิสา คาเขื่อนแก้ว2, ฐิติเดช ลือตระกูล1 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง1 และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา1*

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 [ vol.0 ] 11-07-2019

การศึกษาลักษณะทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดส่วนเหนือดินของต้นดาวเรือง

วรรณิภา พรเวธน์จินดา1*  พรรทิวา นามบุญ2  ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์2 และ จินตนา นภาพร2

RESEARCH AND INNOVATIONS TO STRENGTHEN THE NEW ECONOMY การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเ [ vol.1 ] 11-07-2019

Evaluation of inhibitory effect and feasible utilization of dilute acid pretreated rice straws on succinate production by metabolically engineered Escherichia coli AS1600a

Surawee Jampatesh, Apichai Sawisit, Nonthaporn Wong, Sirima Suvarnakuta Jantama, Kaemwich Jantama

Bioresource Technology [ vol.273 ] 01-02-2019 Research article (Inter)

ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาว ต่อการท างานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู

สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว,  ฐิติเดช ลือตระกูล, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 [ vol.0 ] 11-07-2019

Efficacy and Safety of Oral Premedication on Pain after Nonsurgical Root Canal Treatment: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutmann JL

J Endod [ vol.45 ] 06-02-2019 Research article (Inter)

Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province

 

 Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan 

Nursing Journal of the Ministry of Public Health [ vol.29 ] 30-08-2019 Research article (National)

Evaluation of Methamphetamine Addiction Treatment in the Voluntary Drug Treatment System at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn, Teeraporn Supapaan

Nursing Journal of the Ministry of Public Health [ vol.29 ] 30-08-2019 Research article (National)

Evaluation of Irritation Potential of Spray containing Menthol-Loaded Nanocapsules using the Hen’s Egg Test Chlorioallantoic Membrane Assay

Virawanan Kanoknitthiran, Chutinun Prasitpuriprecha, Wandee Rungseevijitprapa, Bancha Yingngam*

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัยครั้งที่ 13 [ vol.13 ] 12-07-2019

ฤทธิ์ในการยับยั้งของส่วนสกัดน้ำของเพกา มะขามป้อม มะแว้งต้น ตะไคร้ และพลูคาว
ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากไมโครโซมของตับหนู

สุทธาสินี สุวรรณกุล, ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว,
ฐิติเดช ลือตระกูล, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, และเบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 [ vol.13 ] 05-09-2019

Effect of Aqueous Extract of Oroxylum indicum and Other 4 Thai Herbs on Rat Liver Microsomal CYP3A4 Activities 

Suttasinee Suwannakul, Natthakritta Sara, Tippayanet Kettritip, Sunisa Kamkhuenkeaw, Thitidaj Luetrakul, Suparat Chanluang, Benjabhorn Sethabouppha*

การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่13: Research and Innovations to Strengthen the New Economy [ vol.1 ] 11-07-2019

Dermal targeting of Centella asiatica extract using hyaluronic acid surface modified Niosomes.

Panikchar Wichayapreechar 1, Songyot Anuchapreeda 2, 4, Rungsinee Phongpradist 1, Wandee Rungseevijitprapa 3 and Chadarat Ampasavate

Journal of Liposome Research [ vol.1 ] 01-05-2019 Research article (Inter)

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์

นริศรา ยอดบุดดี, แสวง วัชระธนกิจ, สัมมนา มูลสาร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย

TJPP [ vol.12 ] 20-05-2019 Research article (National)

Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis.

Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Tong KS, Chaiyakunapruk N

Cancer Manag Res [ vol.11 ] 14-07-2018 Research article (Inter)

Efficacy and safety of oral premedication on pain following non-surgical root canal treatment - A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Jinatongthai P, Veettil SK, Teerawattanapong N, Gutman JL

J Endod [ vol.45 ] 06-02-2019 Research article (Inter)

Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province

ฑิภาดา สามสีทอง

นันทิกานต์ แฉขุนทด

วัลลภา แกล้วทนงค์

ธีราพร สุภาพันธุ์

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

IJPS [ vol.15 ] 30-04-2019 Research article (National)

Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province

ฑิภาดา สามสีทอง, นันทิกานต์ แฉขุนทด, วัลลภา แกล้วทนง, ธีราพร สุภาพันธ์, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

IJPS [ vol.15 ] 30-04-2019 Research article (National)

แบบประเมินการทำงานของมือภาษาไทยราสซ์โมเดล

สุภารัตน์ สุขโท,  แสวง วัชระธนกิจ

วารสารเภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 11-09-2019 Research article (National)

การสร้างและทดสอบแบบประเมินการทำงานของมือฉบับภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล

สุภารัตน์ สุขโท แสวง วัชระธนกิจ

เภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 11-09-2019 Research article (National)

การสร้างและทดสอบแบบประเมินการทำงานของมือฉบับภาษาไทยด้วยราสซ์โมเดล

สุภารัตน์ สุขโท, แสวง วัชระธนกิจ

เภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 12-09-2019 Research article (National)

สถานการณ์ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทำงานของมือโดยนักกายภาพบำบัด

สุภารัตน์ สุขโท, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, แสวง วัชระธนกิจ

ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.35 ] 09-09-2019 Research article (National)

Solid lipid nanoparticles containing Pueraria mirifica ethanolic extract for hair growth promotion

Kritsanaporn Tansathien, Nopparat Nuntharatanapon, Saran Jaewjira, Jhoan Rhea L. Pizon, Praneet Opanosopit, Worranan Rangsimawong

Key Engineering Materials, The international conference and exhibition on pharmaceutical sciences an [ vol.819 ] 28-08-2019

Extraction method of protein and insulin-like growth factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation

Worranan Rangsimawong, Krisanaporn Tansathien, Apichart Wattanakul, Tanasait Ngwhirunpat,  Praneet Opanasopit

Key Engineering Materials, The international conference and exhibition on pharmaceutical sciences an [ vol.819 ] 28-08-2019

Extraction method of protein and insulin-like growth factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation

Worranan Rangsimawong, Kritsanaporn Tansathien, Apichart Wattanakul, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit

Key Engineering Materials [ vol.819 ] 28-08-2019 Research article (Inter)

Glossary for systematic reviews and meta-analyses

Nagendrababu V, Dilokthornsakul P, Jinatongthai P, Veettil SK, Pulikkotil SJ, Duncan HF, Dummer PMH

Int Endod J [ vol.0 ] 13-09-2019 Review article (Inter)

Extraction method of protein and insulin-like growth factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation

Worranan Rangsimawong, Kritsanaporn Tansathien, Apichart Wattanakul, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit

Key Engineering Materials [ vol.0 ] 28-08-2019 Research article (Inter)

Extraction method of protein and insulin-like growth factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation

Worranan Rangsimawong, Krisanaporn Tansathien, Apichart Wattanakul, Tanasait Ngwhirunpat,  Praneet Opanasopit

Key Engineering Materials. [ vol.0 ] 28-08-2019 Research article (Inter)

A transition from the BPharm to the PharmD degree in five selected countries

Teeraporn SUPAPAAN , Bee Y. LOW , Payom WONGPOOWARAK , Summana MOOLASARN, Claire ANDERSON

Pharmacy Practice [ vol.17 ] 21-08-2019 Review article (Inter)
Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses

Bancha Yingngam, Weerawut Kacha, Wandee Rungseevijitprapa, Pichit Sudta, Chutinun Prasitpuriprecha, Adelheid Brantner

Powder Technology [ vol.355 ] 18-07-2019 Review article (Inter)
Optimization of menthol-loaded nanocapsules for skin application using the response surface methodology

Bancha Yingngam, Abhiruj Chiangsom, Paranda Pharikarn, Kantapong Vonganakasame, Virawanan Kanoknittiran, Wandee Rungseevijitprapa, Chutinun Prasitpuriprecha

Journal of Drug Delivery Science and Technology [ vol.53 ] 07-07-2019 Review article (Inter)

Development of Sponge Microspicule Cream as a Transdermal Delivery System for Protein and Growth Factors from Deer Antler Velvet Extract

Kritsanaporn Tansathien, Puvamin Suriyaaumporn, Ponwanit Charoenputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong*

Biol. Pharm. Bull [ vol.42 ] 01-07-2019 Research article (Inter)

Development of Sponge Microspicule Cream as a Transdermal Delivery System for Protein and Growth Factors from Deer Antler Velvet Extract

Kritsanaporn Tansathien, Puvamin Suriyaaumporn, Ponwanit Charoenputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong*

Biol. Pharm. Bull [ vol.42 ] 01-07-2019 Research article (Inter)

Development of Sponge Microspicule Cream as a Transdermal Delivery System for Protein and Growth Factors from Deer Antler Velvet Extract

Kritsanaporn Tansathien, Puvamin Suriyaaumporn, Ponwanit Charoenputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong*

Biol. Pharm. Bull [ vol.42 ] 01-07-2019 Research article (Inter)
Optimization of ultrasonic-assisted extraction and purification of rhein from Cassia fistula pod pulp

Bancha Yingngam, Haiyu Zhao, Bian Baolin, Nipawan Pongprom, Adelheid Brantner

Molecules [ vol.24 ] 26-05-2019 Review article (Inter)

Evaluation of adverse drug reactions in solid tumor patients receiving oral targeted therapy at Sunpasitthiprasong hospital Ubon Ratchathani

Manit Saeteaw, Thunyarak Poomuang, Thanakorn Tanchaweng,

Wannaporn Wattanawong and Saran Kitsaran

The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 [ vol.0 ] 16-03-2019

Determination of total curcuminoids content using spectrophotometer compared with near infrared spectroscopy (NIR)

Laksana Charoenchai, Zongporn Juengmunkong, ChitradeeLuprasong, Krisana Kraisintu

การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 35 (35th International Annual Meeting in Pharmaceutica [ vol.1 ] 08-03-2019

อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

พรพันธ์ เฉลิมรัมภ์, แสวง วัชระธนกิจ

เภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 26-03-2019 Research article (National)

อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาวหวานในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

พรพันธ์ เฉลิมรัมภ์, แสวง วัชระธนกิจ

เภสัชกรรมไทย [ vol.12 ] 26-03-2019 Research article (National)

บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง: คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนาส่งรูปแบบใหม่

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน

IJPS [ vol.15 ] 01-02-2019 Review article (National)

The evaluation of employers’ satisfaction towards the desirable characteristics of the pharmacy graduates, Ubon Ratchathani University

Pimrin, P., Tantiniyongkakul, C., Pitchayajittipong, C., Juengwatanatrakul, T., Suwannaprom, P., Suttajit, S., Tangkiatkumjai, M., Kongkaew, C., Anderson, C., Wongpoowarak, P., Supapaan, T.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 01-10-2018 Research article (National)

Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC

Suwannarat, K., Kittiphinitnunta, K., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 01-10-2018 Research article (National)

Development of sesame oil loaded bigels for dry skin relief

Sihabud, V., Duangjit, S., Yingngam, B., Pitchayajittipong, C.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 01-10-2018 Research article (National)

Lipid Nanoparticles Containing Sesame Oil for Skin Occlusion

Walaiporn Tiaprasit, Bancha Yingngam, Wandee Rungseevijitprapa

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.14 ] 31-12-2018 Research article (National)

Clinical Inertia in Type2 Diabetic Patients in Community Hospitals in Ubon Ratchathani

Likhit Pholdee, Phisitt Vejakama, Nonglek Kunawaradisai, Sawaeng Watcharathanakij

TJPP [ vol.12 ] 29-03-2019 Research article (National)

Characteization of pH sensitive nanoparticles containing lipophilic active.

Wandee Rungseevijitpra, Bancha Yingngam, Saithan Thosing, Anchana Trachu

 
 

 

 

The 11th Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 [ vol.1 ] 10-03-2019

Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds
by High Performance Liquid Chromatography
 

Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong , Wipawee Saohin , Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai and Chakhattrai Tapkeaw.

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.13 ] 01-01-2019 Research article (Inter)

Situations of methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment system at the Tambon (sub-district) Health Promoting Hospitals, Amnatcharoen Province

Kanlayanee Suvetvetin, Summana Moolasarn,  Teeraporn Supapaan

Srinagarind Med J [ vol.33 ] 31-12-2018 Research article (National)

ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพต่อการบำบัดด้วยการแพทย์ทสงเลือกโฮมีโอพาธีย์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

IJPS [ vol.14 ] 31-10-2018 Research article (National)

การศึกษาความเป็นพรีไบโอติกของหัวแก่นตะวันในการส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก Bifidobacterium animalis BF052

ปายาลักษณ์ สุดชารี, เขมวิทย์ จันต๊ะมา และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 [ vol.47 ] 06-12-2018

Use of SV2A antagonist for the epilepsy treatment

Tipada Samseethong

IJPS [ vol.14 ] 10-10-2018 Review article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15