นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสร้างและทดสอบเที่ยงตรงของแบบสอบถามวัดการตัดสินใจร่วมด้วยราสซ์โมเดล

Author

-

สุวรส ลีลาศ, พิสิษฐ์ เวชกามา, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ


Journal

- วารสารเภสัชกรรมไทย

Volume

- 10

Year

- 2561

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 517-531

Abstract

   

xxx


Keywords

    xxx