นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract
 


Author

-

Sureewan Duangjit, Pakorn Kraisit
 


Journal

- Carbohydrate Polymers

Volume

- 193

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 89–98

Abstract

   

The objective of this study was focused on the optimization of the pharmaceutical excipients and banana extract in the preparation of orally disintegrating banana extract tablets (OD-BET) and conventional banana extract tablets (CO-BET) using a simplex lattice design. Various ratios of banana extract (BE), dibasic calcium phosphate (DCP) and microcrystalline cellulose (MCC) were used to prepare banana extract tablets (BET). The results indicated that the optimal OD-BET and CO-BET consisted of BE: DCP: MCC at 10.0, 88.8, 1.2, 10.0, 83.8: and 6.2, respectively. AFM demonstrated that the surface of BET with BE + MCC was smooth and compacted when compared to BET with BE + DCP + MCC and BE + DCP. FTIR and XRD showed a correlation in the results and indicated that no interaction of each ingredient occurred in the process of BET formulation. Therefore, the experimental design is potentially useful in formulated OD-BET and CO-BET by using only one design simultaneously.
 


Keywords

   

Orally disintegrating tablets (ODT)
Simplex lattice design
Banana extract
Dibasic calcium phosphate
Microcrystalline cellulose
Experimental design