นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Computer Aided Molecular Design of GyrB Inhibitors in a Series  of 4-Aminoquinolone Derivatives  


Author

-

บงกชวรรณ พาคำวงศ์


Journal

- การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Volume

- 12

Year

- 2018

Publication type

-

Page list

- 101-107

Abstract

   

Mutations of fluoroquinolone drug binding site of DNA gyrase are the majority problems of fluoroquinolone drug resistant. Therefore, new inhibitors that they can inhibit GyrB have been interested to overcome this drug resistant problem. 4-Aminoquinolone derivatives were developed as new GyrB inhibitors for anti-tuberculosis agents. To get better understanding of crucial interaction for improve the GyrB activity of these inhibitors, molecular docking calculations and molecular dynamic simulations were applied. The obtained results revealed that hydrogen bond interactions of ligand with Glu41, Asn122, Val118, Val121, His82, Ser119, Asp72 and Val42 residue were obtained. The integrated results obtained from this work provides the key structural features for rational design new and more potent GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agents.  
 


Keywords

   

 4-Aminoquinolone Derivatives, Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic             Simulations