นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antioxidant, Anti-Cancer, and Antimicrobial Activities of Ethanol Pandanus amaryllifolius Roxb. leaf extract (In Vitro) - A potential medical application


Author

-

Suttipalin Suwannakul, Plykaeow Chaibenjawong, Suttasinee Suwannakul


Journal

- J Int Dent Med Res

Volume

- 11

Year

- 2018

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 383-389

Abstract

   

Pandanus amaryllifolius (Roxb.) is a Southeast Asia tropical plant used in culinary and traditional medicine for century. It is a source of phytochemical constituents. The aim of the study was to evaluate the antimicrobial activity, antioxidant, and cytotoxic effect of the ethanol Pandanus amaryllifolius (Roxb.) leaf extracts for therapeutic potential in oral applications. To determine the amount of total phenolic contents and to evaluate the antioxidant activity of 70% ethanol leaf crude extracts of Pandanus amaryllifolius Roxb., the Folin-Ciocalteu method and the 2, 2-diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH) assay were used. The ascorbic acid (vitamin C) and butylated hydroxytoluene (BHT) were used as standard positive controls. A broth serial micro dilution method was used to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) against oral pathogens i.e. Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis and Streptococcus salivarius compared to the standard antibiotics and 0.2% (w/v) chlorhexidine gluconate which were positive controls. The 3-(4,5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide reduction assay (MTT assay) was used for cytotoxicity effect tested. Results showed that the extracts contained 57.25 ± 0.02 mgGAE/g of total phenolic contents. The antioxidant activities of all tested substrates were calculated and exhibited as (IC50) the half maximum inhibitory concentration; is the concentration of antioxidant which reduces the free radical DPPH about 50%. The value of IC50 of ascorbic acid, the leaf extracts and BHT were 7.79 ± 1.25, 93.16 ± 10.46 and 110.57 ± 36.42 μg/mL, respectively. Pandanus amaryllifolius (Roxb.) leaf extracts had antimicrobial activities (MICs ranging from 32 to 125 μg/mL) against tested oral bacteria. The extract exhibited the cytotoxicity effect on head and neck squamous cell carcinoma cell line (HNSCC cell line: HN31) with 50% lethal concentration (LC50) of 75.19 ± 3.48 μg/mL. Collective data from this study suggested the therapeutic potentials of the Pandanus amaryllifolius (Roxb.) for the future research and development health applications.


Keywords

   

Pandanus amaryllifolius (Roxb.), anitioxidant, antimicrobial, cytotoxicity, total phenolic content