นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย


Author

-

สุดาพร ทำนุ, อมรรัตน์ บุญเรือง, สุรชัย จูมพระบุตร, ธนวดี ปรีเปรม


Journal

- เภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 14

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 140-153

Abstract

   

ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ยาใช้บอกความแตกต่างของตัวยาสำคัญ ความแรง และรูปแบบการปลดปล่อยยา ยาที่มีการปลดปล่อยแบบดัดแปร (modified-release drugs; MRDs) มักมีคำเติมท้ายในชื่อการค้าเพื่อสื่อถึงรูปแบบการปลดปล่อยที่ต่างจากยาที่ปลดปล่อยแบบธรรมดา หรือสื่อถึงประเภทของการปลดปล่อยแบบดัดแปรที่จำเพาะ คำเติมท้ายที่เป็นสากลคือคำที่มีความหมายจำเพาะถึงรูปแบบการปลดปล่อยยาแต่ละประเภท การใช้คำเติมท้ายที่ไม่เป็นสากลอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ รวบรวมชื่อการค้าของ MRDs ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และวิเคราะห์ความสอดคล้องของคำเติมท้ายกับรูปแบบการปลดปล่อยยา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทางการแพทย์ถึงรูปแบบการปลดปล่อยยาที่มีได้หลากหลาย และเพื่อจำกัดความคลาดเคลื่อนทางยา วิธีดำเนินการวิจัย: รวบรวมชื่อการค้าของ MRDs ชนิดรับประทานที่มีจำหน่ายในประเทศไทยจากฐานข้อมูลสาธารณะ 4 แหล่ง ได้แก่ TMT, Monopoly, MIMS Thailand และ Orange book จัดกลุ่มชื่อการค้าตามประเภทการปลดปล่อยยา วิเคราะห์ลักษณะการตั้งชื่อการค้า และเปรียบเทียบความหมายของคำเติมท้ายที่ใช้กับรูปแบบการปลดปล่อยยาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ สรุปลักษณะการตั้งชื่อการค้าของ MRDs ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและสัดส่วนการใช้ MRDs ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลการวิจัย: MRDs ชนิดรับประทานที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีจำนวน 1,053 ชื่อการค้า พบว่า 609 รายการ (58%) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ในเกือบทุกกลุ่มโรคมียาในรูปแบบ MRDs แต่พบมากที่สุดในกลุ่มโรคระบบประสาทส่วนกลาง ในภาพรวมพบว่าชื่อการค้าของ MRDs ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมักไม่สามารถบ่งบอกรูปแบบการปลดปล่อยยาได้ โดย MRDs ทั้ง 1,053 รายการ มีคำเติมท้ายในชื่อการค้า 32% (แบบสากล 23% และแบบไม่เป็นสากล 9%) และไม่มีคำเติมท้าย 68% สรุปผลการวิจัย: มี MRDs จำนวนมากที่ชื่อการค้าไม่มีคำเติมท้ายหรือใช้คำเติมท้ายที่ไม่เป็นสากล ลักษณะการตั้งชื่อการค้าเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้สั่งใช้ยา และมีโอกาสพัฒนาไปสู่ความคลาดเคลื่อนทางยา รายการ MRDs ทั้งหมดที่รวบรวมได้สามารถเข้าถึงได้จาก http://gg.gg/mrd-thailand


Keywords

   

รูปแบบการปลดปล่อยแบบธรรมดา, รูปแบบปลดปล่อยแบบดัดแปร, ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ยา