นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน


Author

-

จุฑามาศ นักบุญ  น้องเล็ก คุณวราดิศัย  สัมมนา มูลสาร


Journal

- TNCP

Volume

- 2

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 198-206

Abstract

   

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน Effects of Empowerment Program for Health Care Volunteers on Diabetic Care จุฑามาศ นักบุญ1 , น฾องเล็ก คุณวราดิสัย2 และ สัมมนา มูลสาร3 Chuthamat Nukbun, Nonglek Kunwaradisai, and Summana Moolasarn บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ เสริมสร฾างพลังอํานาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู฽บ฾าน (อสม.) ต฽อการดูแลผู฾ปุวยเบาหวานและ ผลที่เกิดต฽อผู฾ปุวย ตําบลก฽อ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ฽มตัวอย฽างที่ศึกษามี 2 กลุ฽ม คัดเลือกโดยวิธีการสุ฽มตัวอย฽างแบบง฽าย ได฾แก฽ อสม. แบ฽งเป็นกลุ฽มทดลองและกลุ฽มควบคุม กลุ฽มละ 20 คน และกลุ฽มผู฾ปุวยโรคเบาหวานที่อยู฽ภายใต฾การดูแลของ อสม.ที่เป็นกลุ฽มตัวอย฽าง แบ฽งเป็นกลุ฽ม ทดลอง และกลุ฽มควบคุม กลุ฽มละ 40 คน โดย อสม.กลุ฽มทดลองได฾รับโปรแกรมการเสริมสร฾างพลัง อํานาจ ใช฾ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาหแ เก็บรวบรวมข฾อมูลโดยใช฾แบบสอบถาม วิเคราะหแข฾อมูล โดยใช฾สถิติเชิงพรรณนา Chi-square test Independent t-test และ Paired t –test ผลการศึกษา พบว฽า อสม. กลุ฽มทดลองและกลุ฽มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยความรู฾ในการดูแลสุขภาพผู฾ปุวยเบาหวาน ไม฽แตกต฽างกัน แต฽หลังทดลองพบว฽าอสม.กลุ฽มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู฾ในการดูแลสุขภาพผู฾ปุวย เบาหวาน สูงกว฽ากลุ฽มควบคุมอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value= 0.018) ผู฾ปุวยเบาหวาน กลุ฽มทดลองและกลุ฽มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลตนเองเกี่ยวกับ โรคเบาหวาน 3 ด฾านและระดับน้ําตาลในเลือดไม฽แตกต฽างกัน หลังการทดลองพบว฽าผู฾ปุวยในกลุ฽ม ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเบาหวานในด฾านการควบคุม การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใช฾ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด สูงกว฽ากลุ฽มควบคุม อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.001, 0.003, 0.004 และ < 0.001 ตามลําดับ) และ กลุ฽มทดลองมีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากว฽ากลุ฽มควบคุม อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) การนําโปรแกรมการเสริมสร฾างพลังอํานาจ อสม.ต฽อการต฽อการดูแลผู฾ปุวยเบาหวาน จะส฽งผลต฽อการ ดูแลผู฾ปุวยเบาหวานที่ดีขึ้น และทําให฾ผู฾ปุวยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได฾ดียิ่งขึ้น ค าส าคัญ เบาหวาน การเสริมสร฾างพลังอํานาจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู฽บ฾าน


Keywords

   

เบาหวาน การเสริมสร้างพลังอำนาจ  อาสาสมัครสาธารณสุประจำหมู่บ้าน