นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน


Author

-

จุฑามาศ นักบุญ, น้องเล็ก คถุณวราดิศัย, สัมมนา มูลสาร


Journal

- TNCP

Volume

- 2

Year

- 2018

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 198-206

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ
Keywords

   

เบาหวาน, โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ, อาสามาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน