นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชน


Author

-

เฉลิมศรี ภุมมางกูร 1, ปิยวัฒน์ ประภูชะกา 2, พยอม สุขเอนกนันท์ *3, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ 3, หนึ่งฤทัย สุกใส 4, แสวง วัชระธนกิจ 5, พีรยา สมสะอาด 3 และวราวุธ เสริมสินศิริ 6


Journal

- IJPS

Volume

- 2

Year

- 2012

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 555

Abstract

   

บทนำ= การทบทวนอย่างเป็นระบบของงานวิจัยเกี่ยวกับเภสัชกรรมชุมชนในภาพรวมในประเทศไทย ยังเป็นที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทย วิธีดำเนินงานวิจัย= รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษในฐานข้อมูลอิเลคโทรนิกส์ 13 แหล่ง และการค้นหาด้วยมือ (hand search) ที่ดำเนินการศึกษาในอดีตจน ถึงปี พ.ศ. 2553 งานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ถูกจัดกลุ่ม และวิเคราะห์เพื่ออธิบายตามหัวข้อกลุ่มศึกษา ผู้เข้าร่วม สถานที่วิจัย วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงานวิจัย ผลการศึกษา= จากงานวิจัย 1,623 เรื่อง พบ 352 เรื่องที่เข้าเกณฑ์คัดเข้า ผลการจัดกลุ่มงานวิจัย 6 ด้าน พบว่ามีด้านทัศนคติของผู้ใช้บริการและข้อเสนอแนะต่องานเภสัชกรรม (ร้อยละ16.8) ทัศนคติ แนวความคิด ความสมัครใจของเภสัชกร (ร้อยละ 16.8) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร (ร้อยละ 6.8) ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาการดูแลสุขภาพ (ร้อยละ 31.0) ผลสัมฤทธิ์ของงานบริการทางเภสัชกรรม (ร้อยละ 19.9) และผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรม (ร้อยละ 8.8) งานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยมีงานวิจัยที่มีการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer-reviewed journal) ร้อยละ 17.3 พื้นที่วิจัยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 53.7) และระยะเวลาของการศึกษาเฉลี่ย 102.8 + 89.7 วัน สรุปผล= งานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นผลการขยายตัวของงานบริการของเภสัชกรร้านยา อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ งานวิจัยแสดงผลสัมฤทธิ์ทางบริบาลทางเภสัชกรรมยังมีน้อย ควรสนับสนุนการสร้างกรอบงานวิจัยด้านเภสัชกรรมชุมชนในอนาคตที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง ประชาชน แหล่งทุนและผู้ประสานงาน


Keywords

   

เภสัชกรรมชุมชน ร้านยา บริการทางเภสัชศาสตร์ ประเทศไทย ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ