นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus

Author

- นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

Journal

- Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani

Volume

- 1

Year

- 14

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-3

Abstract

    ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสในสารสกัดเมธานอลของใบกระดังงาจีนจากนั้นแยกสารด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีและทำการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสารที่แยกได้ด้วยวิธีทางสเปคโตรสโคปี ได้เป็นฟลาโวนอยด์ 3 ชนิด

Keywords

    กระดังงาจีน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส ฟลาโวนอยด์