นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย


Author

-

กฤตติญารัตน์ สมวงศ์, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 8

Year

- 2012

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 125-134

Abstract

   

บทนำ = การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดด้วยน้ำ เอธิลอะซิเตท เมทานอล และเฮกเซนของพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้าน 5 ชนิด คือ ย่านาง บัวบก อัญชัน หม่อน และกวาวเครือขาว วัสดุและวิธีการ = การศึกษาเป็นแบบการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro test) โดยทำการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ด้วยวิธี DPPH, ABTS, FRAP assay และ total phenolic compound ฤทธิ์ป้องกันสารอนุมูลอิสระไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ด้วยวิธี MTT assay ส่วนฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ทำโดยศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารตั้งต้นไทโรซินให้เป็นเมลานิน ด้วยวิธี tyrosinase activity assay และศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมลาโนไซท์ที่สร้างเม็ดสีเมลานิน โดยทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง B16F10 ด้วยวิธี MTT assay ผลการศึกษา = ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH และABTS พบว่า สารสกัดด้วยน้ำของย่านาง มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุด โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 72.12 ± 20.18 µg/ml มีค่า TEAC และ VEAC เท่ากับ 0.77 ± 0.03 และ 2.00 ± 0.03 ตามลำดับ ผลการทดสอบด้วยวิธี FRAP และหาค่า total phenolic compound พบว่า สารสกัดด้วยเมทธานอลของย่านาง มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุด โดยมีค่า FRAP value และ GAE เท่ากับ 546.99 ± 0.01 mM และ 82.75 ตามลำดับ เมื่อทดสอบฤทธิ์ป้องกันสารอนุมูลอิสระไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่า สารสกัดด้วยน้ำของหม่อน บัวบก ย่านาง และอัญชัน มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ดีที่สุดโดยมีค่าร้อยละของการรอดชีวิตของเซลล์ เท่ากับ 88.29, 84.41, 83.14 และ 76.25 ตามลำดับ ส่วนฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ทำโดยศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่า สารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของย่านาง มีฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสดีที่สุด โดยมีค่าร้อยละของการกระตุ้น (% stimulation) เท่ากับ 94.34 ส่วนฤทธิ์กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมลาโนไซท์ พบว่า สารสกัดด้วยเมทธานอลของอัญชันและสารสกัดด้วยน้ำของย่านาง มีฤทธิ์กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมลาโนไซท์ดีที่สุด โดยมีค่า P.I. (proliferation index) เท่ากับ 1.7 และ 1.6 ตามลำดับ สรุปผล = งานวิจัยนี้แสดงศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านโดยเฉพาะย่านางที่มีแนวโน้มสามารถนำไปพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเวชสำอางสำหรับผมหงอกก่อนวัยได้


Keywords

   

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน สมุนไพรไทยพื้นบ้าน ผมหงอกก่อนวัย