นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญ


Author

-

นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1*, สมเจตน์ เพียรคุ้ม2 *ติดต่อผู้นิพนธ์= Tel. 045-353630, Fax. 045-353626, emails= kkjc5476@yahoo.com


Journal

- iJPS

Volume

- 3

Year

- 8

Publication type

- Research article (National)

Page list

- pp

Abstract

   

บทนำ= เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพและปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (anti-retroviral agents; ARV) ของผู้ป่วยเอดส์ (HIV/AIDS) จังหวัดอำนาจเจริญ วัสดุและวิธีการ= รูปแบบการศึกษาคือ เชิงสำรวจแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 198 ราย ด้วยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย จากนั้นดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการศึกษา= พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.0 เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 36.4 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ มาแล้วเป็นเวลา 3 – 5 ปี รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในสูตร Stavudine +Lamivudine + Nvirapine (d4T + 3TC + NVP) ปัจจุบันมีระดับ CD4 เฉลี่ยเท่ากับ 387 เซลล์/มล. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกินยาต้านไวรัสอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพ พบว่าสถานภาพสมรสและการเปิดเผยตัว มีผลต่อการกินยาต้านไวรัส เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านแรงสนับสนุน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมทุกด้านในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐาน ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น และด้านการยอมรับจากสังคม มีความสัมพันธ์กับการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่องสม่ำเสมอของผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) สรุปผล พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและสุขภาพด้านสถานภาพสมรสและการเปิดตัวมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งปัจจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคมรวมทุกด้าน เช่น ด้านอารมย์ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือด้านทรัพยากร และการยอมรับ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05)


Keywords

   

คำสำคัญ ความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ยาต้านไวรัสเอดส์ แรงสนับสนุน ทางสังคม