นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การคงอยู่ของยาชุดในชุมชน


Author

-

อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล


Journal

- Isan Journal of pharmaceutical sciences

Volume

- 8

Year

- 2012

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 271

Abstract

   

The remainder of Ya-chud (ยาชุด) in community Anuvadh Vadhnapijyakul * The objective of this research is to explore the understanding about reason of remainder of Ya-chud and Ya-chud use behavior. In research methodology, some qualitative techniques, interviews and participation observation, were used. Political economy concept about state and medical profession were used to analyse the problems. About 90 people from 22 villages in 2 Tambons around UbonRatchathani University were interviewed. The research found that even through there are many state health centers and hospitals available around UbonRatchathani University which free of charge in health care welfare, Ya-chud still remain there in communities. Ya-chud in now a day are illegality by law, community stores have be forced to stop selling. It is more difficult for villagers who need to use to buy them. Many stores have to sell for only their customers only, not for stranger. Law enforcement and health campaigns are the main reasons that made them give up from using Ya-chud. There are some who gave up by side effect experience and faced with forbidden suggestion from medical profession. It is difficult to find people who accept themself as whom us Ya-chud today. But because of the restriction of drug access in health care welfare program, too general and weak drugs or too limited of drugs dispending turn them back to use Ya-chud available in communities again. Ya-chud in the sense of the responders are a set of medicinal tablets or capsules for many diseases curing in one case, some tablets contain a small amount of Heroin, addict drug. Popular Ya-chud are analgesic drugs and cold fever drugs, such as Ya-chudjeesen (ยาชุดจี้เส้น) Ya-chudkrajaisen (ยาชุดกระจายเส้น) Ya-chudforbrainrelaxation(ยาชุดคลายกล้ามเนื้อสมอง). Price is ranged from 2-6 Bahts per set. Many villagers have to ask their friends or their son or daughters to buy for them. Villagers have their reason to use Ya-chud and aware in harm from them by their own just and experiences. “Necessary” is main reason that made them still using them. Much and severe pain that unable to cure by other medicines even from private clinics or state hospital or health centers made them have to choose Ya-chud as main curing. They concern about dangerous of the drug. Some do not use them oftenly. Some have never get any side effects from them and continue use them. Some have to take risk to cure by accept harm. Some had stopped using by their experience of severe side effect, such as edema, moon face, respiratory arrest, more fever or unmovable feeling. Because their health problems do not be cured by official medicines which monopolized by state agency their alternatives in using Ya-chud with their experienced knowledge still remained. Only law enforcement by medical profession concept are not effective to solve the problems. The problems should be analysed and solved in the context of whole societal situation with socio-economic, holistic, perspective.


Keywords

   

state, medical profession, Ya-chud