นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืด เพื่อนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตไปใช้ในเวชปฏิบัติ


Author

-

สุณี เลิศสินอุดม, พีรวัฒน์ จินาทองไทย


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 7

Year

- 2554

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 55-60

Abstract

   

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีการนำ แบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทย (Thai Mini Asthma Quality of Life Questionnaire; Thai MiniAQLQ) ไปใช้ในเวชปฏิบัติคลินิกโรคหืด วิธีดำเนินการวิจัย: พัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยโรคหืดจากแบบเก็บข้อมูลการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2003 และนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการประเมินความตรงและความเที่ยงแล้ว สอดแทรกเข้าไปในโปรแกรมการเก็บข้อมูล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ คลินิกโรคหืด ผลการศึกษา: สามารถพัฒนาโปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดโดยจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ส่วนที่1เป็นข้อมูลของผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปโรคที่ผู้ป่วยเป็นการติดตามค่าทางห้องปฏิบัติการหรืออาการทางคลินิกรวมถึงการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดโดยใช้แบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยและประวัติการได้รับยาส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เภสัชกรได้ให้ผู้ป่วยเช่นการค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและบทบาทเภสัชกรและส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของรายงานได้แก่รายงานข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ให้บริการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่พบและรายงานบทบาทของเภสัชกรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโปรแกรมที่พัฒนานี้ได้มีการนำมาใช้เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลค้นหาข้อมูลวิเคราะห์และรายงานผลการบริบาลทางเภสัชกรรมและได้สอดแทรกแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อที่มีการแปลเป็นภาษาไทยลงในโปรแกรม เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดแต่ละรายอภิปรายผลและ สรุป: โปรแกรมการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่พัฒนาขึ้น โดยมีการนำแบบสอบถามสำหรับวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดมาใช้ สามารถนำมาใช้ในเวชปฏิบัติได้จริง


Keywords

   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริบาลทางเภสัชกรรม โรคหืด คุณภาพชีวิต