นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of edge activator on characteristic and in vitro skin permeation ofmeloxicam loaded in elastic liposomes

Author

- Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat


Journal

- Advanced Materials Research

Volume

- 194

Year

- 2011

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 537-540

Abstract

   

The aim of this study was to prepare and investigate the potential use of liposomes in the transdermal drug delivery of meloxicam (MX). The vesicles containing a constant amount of MX, phosphatidylcholine (PC), cholesterol (Chol) and cetylpyridinium chloride (CPC) (1:5:1:1 MX/PC/Chol/CPC molar ratio) to obtain liposomes. MX loaded liposomes were investigated for particle size, zeta potential, entrapment efficiency (%EE) and in vitro skin permeation. The results indicated that the liposomes were spherical in structure, 70 to 100 nm in size and charged. The %EE of MX in the vesicles ranged from 55 to 56%. The elastic liposomes consisting of MX/PC/Chol/CPC provided a significantly higher skin permeation of MX compared to the other formulations. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) analysis indicated that the application of liposomes may disrupt the stratum corneum lipid. Our research suggests that MX loaded elastic liposomes can be potentially used as a transdermal drug delivery system.


Keywords

    liposomes, transfersomes, skin permeation,meloxicam, surfactant, edge activator