นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The role of deformable liposome characteristics on skin permeability of meloxicam: optimal transfersomes as transdermal delivery carriers

Author

- Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojarata, Yasuko Obata, Yoshinori Oniki, Kozo Takayama and Tanasait Ngawhirunpat


Journal

- The Open Conference Proceedings Journal

Volume

- 4

Year

- 2013

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 87-92

Abstract

   

The role of deformable liposomes characteristics on skin permeability has evoked considerable interest, since the articles reported the effectiveness of transfersomes for skin delivery was attracted increasing publication. Several reports focus on the effect of formulation factor which direct by affected the transfersome’s skin permeability. However, the effect of formulation factors was not fully understood as the contradictory results. To clarify this problem, the reliable statistical techniques, excellent experimental design and systematical variation was used in this study. Transfersomes loaded meloxicam containing controlled amount of phosphatidylcholine (PC), cholesterol (Chol), varied type of surfactant (hydrophilic part, lipophilic part ) were prepared and investigated for the physicochemical characteristics (e.g., size, size distribution, charge, elasticity, drug content, morphology) and skin permeability. The results indicated that the transfersome containing 10% cholesterol, 29% cetylpyridinium chloride (cationic surfactant) with 16 carbons chain length and 10% meloxicam was the optimal formulation for meloxicam transdermal delivery carriers. Our novel transfersome formulation was higher meloxicam permeated through hairless mice skin than classical transfersomes, conventional liposomes and meloxicam saturated suspension. Thus, our finding provided important fundamental information for developing novel deformable liposomes for transdermal drug delivery, especial transfersomes containing surfactant systems. 


Keywords

   

Deformable liposomes; Transfersomes; Liposomes; Skin permeation; Meloxicam