นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Evaluation of meloxicam-loaded cationic transfersomes as transdermal drug delivery carriers

Author

- Sureewan Duangjit, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata and Tanasait Ngawhirunpat


Journal

- AAPS PharmSciTech

Volume

- 14

Year

- 2013

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 133-140

Abstract

    The aim of this study is to develop meloxicam (MX)-loaded cationictransfersomes as skin delivery carriers and to investigate the influence of formulation factors such as cholesterol and cationic surfactants on the physicochemical properties of transfersomes (i.e., particle size, size distribution, droplet surface charge and morphology), entrapment efficiency, stability of formulations and in vitro skin permeation of MX. The transfersomes displayed a spherical structure. Their size, charge and entrapment efficiency depended on the composition of cholesterol and cationic surfactants in the formulation. Transfersomes provided greater MX skin permeation than conventional liposomes and MX suspensions. The penetration-enhancing mechanism of skin permeation by the vesicles prepared in this study may be due to the vesicle adsorption to and/or fusion with the stratum corneum. Our results suggest that cationic transfersomes may be promising dermal delivery carriers of MX.


Keywords

    Meloxicam, Liposomes, Transfersomes, Skin permeation, Surfactant