นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


A comparative study of novel ultradeformable liposomes= menthosomes, transfersomes and liposomes for enhancing skin permeation of meloxicam

Author

- Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama


Journal

- Biological & Pharmaceutical Bulletin

Volume

- 37

Year

- 2014

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 239-247

Abstract

   

In the present study, novel ultradeformable liposomes (menthosomes; MTS), deformable liposomes (transfersomes; TFS) and conventional liposomes (CLP) were compared in their potential for transdermal delivery of meloxicam (MX). MTS, TFS and CLP were investigated for size, size distribution, zeta potential, elasticity, entrapment efficiency and stability. In vitro skin permeation using hairless mice skin was evaluated. Vesicular morphology was observed under freeze-fractured transmission electron microscopy (FF-TEM). Intrinsic thermal properties were performed using differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray diffraction. The skin permeation mechanism was characterized using confocal laser scanning microscopy (CLSM). The results indicated that the difference in physicochemical characteristics of MTS, TFS and CLP affected the skin permeability. MTS and TFS showed higher flux of MX than CLP. CLSM image showed deformable vesicles mechanism for delivery of MX across the hairless mice skin. Our study suggested that ultradeformable and deformable liposomes (MTS and TFS) had a potential to use as transdermal drug delivery carriers for MX.


Keywords

   

Menthosomes, Transfersomes, Liposomes, Skin permeation, Meloxicam, Menthol