นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Role of charge, carbon chain length and content of surfactant on the skin permeation of meloxicam-loaded liposomes

Author

- Sureewan Duangjit, Yasuko Obata, Hiromu Sano, Yoshinori Onuki, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Tsubasa Miyoshi, Satoru Kato and Kozo Takayama

Journal

- International Journal of Nanomedicine

Volume

- 9

Year

- 2014

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 2005-2017

Abstract

    The objective of this study was to investigate the influence of surfactant charge, surfactant carbon chain length and surfactant content on the physicochemical characteristics (i.e. vesicle size, zeta potential, elasticity and entrapment efficiency), morphology, stability and in vitro skin permeability of meloxicam (MX)-loaded liposome. Moreover, the mechanism for the liposome-enhanced skin permeation of MX was determined by fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy and differential scanning calorimetry (DSC). The model formulation used in this study was obtained using a response surface method incorporating multivariate spline interpolation (RSM-S). Liposome formulations with varying surfactant charge (anionic, neutral and cationic), surfactant carbon chain length (C4, C12 and C16), and surfactant content (10%, 20% and 29%) were prepared. The formulation comprising 29% cationic surfactant with a C16 chain length was found to be the optimal liposome for the transdermal delivery of MX. The skin permeation flux of the optimal formulation was 2.69-fold higher than that of a conventional liposome formulation. Our study revealed that surfactants affected the physicochemical characteristics, stability and skin permeability of MX-loaded liposomes. These findings provide important fundamental information for the development of liposomes as transdermal drug delivery systems.

Keywords

    liposomes, meloxicam, transdermal drug delivery, surfactant charge, surfactant carbon chain length, surfactant content