นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่านทางบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่= ระยะที่ 2

Author

- อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1, ชลลดา ไชยกลุวัฒนา2, นวพร สายสิงห์3, เพ็ญภัคร พื้นผา4 1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 2คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 3คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Journal

- ศรีนครินทร์เวชสาร

Volume

- 29

Year

- 2014

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 282-91

Abstract

    หลักการและวัตถุประสงค์= การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินการรับรู้ถึงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารับบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่ วิธีการศึกษา= กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 170 ราย ที่เข้ามารับบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การสูบบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2.การรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 3. ทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ ข้อมูลทั้งหมดนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติ ได้แก่ เชิงพรรณนา เช่น ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงวิเคราะห์ เช่น Levene’s test การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) ผลการศึกษา= กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 40.58) ค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เท่ากับ 2.54 อยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างที่เลิกสูบบุหรี่ได้ มีเพียงร้อยละ 13.04 ปัจจัยที่ทำให้เลิกมากที่สุดคือ ปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 45.16) วิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่นิยมคือ การหยุดสูบทันที (หักดิบ) (ร้อยละ 32.35) เพศและการดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้น หากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลง สรุป= บริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และให้บริการเพื่อเลิกสูบบุหรี่กับกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเยาวชน ติดต่อ= อนันต์ ไชยกุลวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353-630 แฟกส์. 045-353-626 อีเมล= kkjc5476@yahoo.com

Keywords

    คำสำคัญ เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่ บริการออนไลน์ เลิกสูบบุหรี่ การรับรู้การสูบบุหรี่