นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการที่คลินิกฟ้าใส= ระยะที่ 1

Author

-

ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์1, อนันต์ ไชยกุลวัฒนา2, เพ็ญพักตร์ พื้นผา3 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Journal

- ศรีนครินทร์เวชสาร

Volume

- 29

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-14

Abstract

   

บทนำ คลินิกฟ้าใสได้เปิดให้บริการเพื่อเลิกบุหรี่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ การประเมินพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้รับบริการ วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 53 ราย เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป (11 ข้อ), ประวัติการสูบบุหรี่ (6 ข้อ), และวิธีการบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ (34 ข้อ) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมีการติดตามในช่วงเดือนที่ 1, 3, และ 6 และนำไปวิเคราะห์ทางสถิติทั้งเชิงพรรณนา (เช่น ค่าเฉลี่ย ความถี่ และร้อยละ) และเชิงอนุมาน (เช่น ไค-สแควร์) ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 53 ราย เป็นเพศชายและสูบบุหรี่ (ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่สูบน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 29.60) สูบวันละ 1-10 มวน (ร้อยละ 74) นอกจากนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมที่จะเลิก ร้อยละ 77.4, ระดับการติดนิโคตินน้อย (ร้อยละ 56.6), ยาที่ใช้คือ น้ำยาบ้วนปาก 0.5 % โซเดียมไนเตรต (ร้อยละ 26.4) เมื่อครบ 6 เดือน พบว่ามีผู้รับบริการที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ 13 ราย (ร้อยละ 48.14) ประวัติการสูบบุหรี่มีผลต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป ผู้รับริการที่คลินิกฟ้าใสที่สามารถเลิกสูบบุหรี่สำเร็จ ประมาณร้อยละ 50 จำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความสำเร็จในงานเลิกบุหรี่ของคลินิกฟ้าใสต่อไป


Keywords

   

คำสำคัญ พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ คลินิกฟ้าใส การเลิกสูบบุหรี่