นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


อุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ


Author

-

แสวง วัชระธนกิจ, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ปาริชาติ บุตรดีมี, ณัฐวดี พิมพ์บุญมา, ภัสรา บุญมา

 


Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Volume

- 11

Year

- 2558

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 191-196

Abstract

   

บทนำ= ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและพบได้บ่อยในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ของโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  วิธีการดำเนินการวิจัย= การวิจัยเชิงพรรณนาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ที่เข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ของโรงพยาบาลด้วยรหัส ICD 10 (E10X E11X และ E16X) ในแต่ละปีของช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2554 วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ  ผลการศึกษาวิจัย= ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 – 2554 คือ 1,678 1,879 และ 1,819 ราย ตามลำดับ พบอัตราอุบัติการณ์การเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำร้อยละ 3.2  3.3 และ 3.2 ตามลำดับ พบอัตราความชุกร้อยละ 3.3 4.0 และ 3.8  ตามลำดับ ซึ่งพบเพียงผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  โดยอุบัติการณ์และความชุกทั้ง 3 ปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ พบมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยอายุ > 65 ปี กลุ่มที่เป็นเบาหวาน > 5 ปี กลุ่มที่ใช้อินซูลิน และกลุ่มที่รักษาแบบใช้ยาชนิดเดียว  สรุปผลการวิจัย= พบอุบัติการณ์และความชุกของการเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีค่าร้อยละ 3.2 – 3.3 และ 3.3 – 4.0 ตามลำดับ
 

 


Keywords

   

อุบัติการณ์, ความชุก, การเข้านอนโรงพยาบาล, ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ