นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของระบบตัวทำอิมัลชันต่อสูตรตำรับโลชันทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอม

Author

-

พิชญา วรจักร1, ภูษณิษา โทษาธรรม1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1*


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 0

Year

- 2558

Publication type

- Research article (National)

Page list

- xx

Abstract

   

บทนำ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตัวทำอิมัลชันในการพัฒนาสูตรตำรับโลชันทากันยุงจาก น้ำมันตะไคร้หอม วิธีการดำเนินการวิจัย: คัดเลือกสูตรตำรับโลชัน ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้นของน้ำและน้ำมัน จากระบบตัวทำอิมัลชัน 2 กลุ่มได้แก่ Tween80/Span80 และ Brij72/Brij721 ในปริมาณร้อยละ 3, 5 และ 7 ของสูตรตำรับ จากนั้นนำสูตรตำรับที่เหมาะสมมาศึกษาความคงตัวทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา โดยการเก็บตำรับที่คัดเลือกไว้ในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 ºC ความชื้น 75%RH และสภาวะปกติที่อุณหภูมิ 25 ºC เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินความคงตัวทั้งทางกายภาพและทางเคมีที่เดือนที่ 0, 1, 3 และ 6 ผลการศึกษาวิจัย: สูตรตำรับที่มีความคงตัวทางกายภาพและทางเคมีมากที่สุด ได้แก่ตำรับที่ใช้ตัวทำอิมัลชัน Tween 80 ร้อยละ 1.54 โดยน้ำหนัก และ Span 80 ร้อยละ1.46 โดยน้ำหนัก เมื่อทดสอบความคงตัว โดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงความแรงสูง ด้วยแรง 3000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25 ºC นาน 30 นาที ในเดือนที่ 6 ยังมีความคงตัวดี ไม่เกิดการแยกชั้น และเมื่อนำไปทดสอบทางจุลชีววิทยาของสูตรตำรับในเดือนที่ 6 ด้วยวิธี total plate count พบว่าไม่พบเชื้อขึ้น สรุปผลการวิจัย: สูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นมีความคงตัวสูงและมีอายุการเก็บรักษาได้นานกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาปริมาณสารสำคัญ ประสิทธิภาพในการป้องกันยุงและการระคายเคืองต่อผิวหนัง เพื่อพัฒนาเพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

 

คำสำคัญ: โลชันทากันยุง, น้ำมันตะไคร้หอม, ตัวทำอิมัลชัน

Abstract

The effect of emulsifier system on mosquito repellent formulation from citronella oil

Pichaya  Worajuk1 , Phusanisa  Thosathum1 , Warisada  Sila-on1 Utsansa  Puapermpoonsiri1*

 

Introduction: This study aims to study the effect of emulsifier system for formulation development of mosquito repellent lotion containing citronella oil. Materials and Method: The homogenous emulsion was selected from two emulsifier systems such as Tween 80/Span 80 and Brij 72/Brij 721 with different concentration (3, 5, and 7 %) in order to perform stability study. As stability study, selected formulation would be kept at 45 OC 75% RH and at 25 OC for accelerated condition and ambient condition, respectively. Physicochemical and microbiological evaluation were conducted at 0, 1, 3, and 6 month. Results: Following 6 months of storage, it found that 1.54 % (w/w) Tween 80 and 1.46% (w/w) Span 80 provided the suitable formulations since the separation was not seen by centrifugation technique. In addition, color of formulation slightly altered from white to pale-yellow and the microorganism was not seen by total colony plate count technique. Conclusions: It is able to conclude that this formulation is extremely stable by using 1.54 %(w/w) Tween 80 and 1.46 %(w/w) Span 80 and keep this formulations at 25oC  more than 6 months of storage. However, the determination of active compound, efficacy of formulations and skin irritation test are required in further study.
Keywords: Mosquito repellent lotion, Citronella oil, Emulsifier


Keywords

    โลชันทากันยุง, น้ำมันตะไคร้หอม, ตัวทำอิมัลชัน

Mosquito repellent lotion, Citronella oil, Emulsifier