นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Title Researcher Source Year Status
ผลของสภาวะการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อปริมาณสาร Cordycepin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์ชนิดเม็ดที่ผสมสารสกัด Astraxanthin รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน อื่นๆ 2019 วิจัย
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ “พรรณไม้แห้งอ้างอิง (Herbarium Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2019 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม วช. 2017 วิจัย
การประยุกต์ใช้วิธีสกัดไมเซลล์เพื่อการแยกสกัดสารสำคัญจากลูกประคบสมุนไพรไทย: การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง สุรีวัลย์ ดวงจิตต์     กุสุมา จิตแสง วรนันท์ รังสิมาวงศ์  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากสาร สกัดผักชี ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของสารสำคัญจากหยีน้ำต่อการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่ และ การบุกรุกเซลล์ข้างเคียงของเซลล์มะเร็ง. พรทิพย์ ไววุฒิ กัลยา  แสงฉวี วช. 2017 วิจัย
จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์ งบประมาณแผ่นดิน 2019 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์ อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนที่เตรียมในรูปแบบนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเข็มขนาดไมครอนและพลังงานจากน้ำ FIR เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2019 วิจัย
การประยุกต์ใช้ดูเพล็กซ์ลิโพโซมเป็นสารเคมีที่เป็นตัวป้องกันมะเร็งขนาดนาโนเมตรรูปแบบใหม่สำหรับการนำส่ง ยามะเร็งผิวหนังและการกำหนดเป้าหมาย: การหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดและการศึกษาคุณลักษณะ Sureewan Duangjit สกว. 2019 วิจัย
การพัฒนาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากบัวบก ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง, ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
นวัตกรรมวัสดุโครงสร้างนาโนสำหรับการนำส่งยาและผลิตภัณฑ์ทางเลือก ดร. วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สกว. 2018 วิจัย
ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา ประสิทธิชัย พูลผล ทวนธน       บุญลือศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา อื่นๆ 2019 วิจัย
เครื่องสำอางฟื้นฟูสภาพผิวรูปแบบนาโนเจลที่ผสมสารสกัดขมิ้นชัน รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
เครื่องดื่มน้ำมันรำข้าว รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน ผศ.ดร. ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ วช. 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อชะลอการหลั่งและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.จีริสุดา คำสีเขียว วช. 2018 วิจัย
การพัฒนาระบบการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบัวบกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต นายบัญชา ยิ่งงาม วช. 2018 วิจัย
SeZame _ TesNet บัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระบบการจัดการของเสียและสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิธิมาสุทธิพันธุ์, นายณฐพล ทองปลิว, นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ สกว. 2019 วิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย, ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Hair Tonic จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ, รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแปะในช่องปากเพื่อรักษาแผลร้อนในจากสารสกัดบัวบก ดร.จินตนานภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ดร.จินตนา นภาพร , รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ งบประมาณแผ่นดิน 2018 วิจัย
การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางประเภทเชรัมจากโปรตีนไฮโดรไลเซตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตข้าวกล้องงอก ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์, นายสายพัน นันทบุตร เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 วิจัย
การพัฒนาผงซินไบโอติกที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคในทางเดินอาหาร ผศ.ดร.ศิริมาสุวรรณกูฏ จันต๊ะมา, รศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา, นางสาวปายลักษณ์ สุดชารี เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 สิ้นสุดโครงการ
การผลิตสเปรย์เพิ่มความสดชื่นสำหรับผู้ขับรถที่มีส่วนผสมของเมนทอลบรรจุนาโนแคปซูลด้วยวิธีตกตะกอนร่วมกับการออกแบบบอก-เบห์นกิ้นและการวิเคราะห์ทางสถิติพหุตัวแปร นายบัญชา ยิ่งงาม, นางสาววิราวนันท์ กนกนิษฐ์หิรัญ, Prof. Dr. Adelheid H. Brantner  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การพัฒนาอนุภาคนาโนเป็นระบบนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเพื่อออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา, นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์ เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 วิจัย
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ , ผศ.ทวนธน บุญลือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
ผลของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ต่อระดับต่อระดับฮอร์โมนกรีลินในเลือดในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์, ผศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์, นางสาวกิตติ์ชญาห์ พงศ์วัฒนภาคิน, นางสาวนัทธินี กุลเกษ, นายไตรภพ ดอกไม้, ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2019 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย) ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล งบประมาณแผ่นดิน 2018 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การนำนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล สัดส่วน 80เปอร์เซ็น นายนิธิศ ธานี สัดส่วน 20เปอร์เซ็น เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
ผลของระดับ glucose ต่อกลไกการดื้อยา temozolomide ในเซลล์มะเร็งสมองร้ายแรงที่พบในผู้สูงอายุ ชนิด glioblastoma multiforme (GBM) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2019 วิจัย
Effect of glucose level on acquired temozolomide resistance of a human glioblastoma multiforme (GBM) cell line derived from the most aggressive primary intracranial tumor in elderly เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 2018 วิจัย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกจากแก่นตะวันและจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ป อื่นๆ 2017 วิจัย
สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายของประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารักษาโรคสครับไทฟัส นางสาววิสุทธิดา สิงยะเมืองนางสาววรินทร ยิ่งยืน นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ งบจังหวัด 2018 วิจัย
ผลิตภัณฑ์ชงดื่มของน้ำมันงาในรูปแบบผงแห้ง นายบัญชา ยิ่งงาม อื่นๆ 2018 วิจัย
การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสกัดถั่งเช่าสีทอง รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนอ.ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2018 วิจัย
การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อนผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ วช. 2017 วิจัย
Efficacy of liquid tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimen Uraiwan Akanit, Pharm.D, BCPS, AAHIVP;Alfonso H. Santos, Jr, MD; Kawther Alquadan2, MD; Joelle Nelson, Pharm.D, BCPS; Karl L. Womer2*, MD, FAST[1]Faculty of Pharmaceutical Sciences, Division of Pharmacy Practice, Ubon Ratchathani University, Warinchamrap, Ubonratchathani, Thailand.[2]Division of Nephrology, Hypertension & Renal Transplantation, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, Florida, USA.[3]Department of Pharmacy, Shands hospital at the University of Florida, Gainesville, Florida, USA*Corresponding author:Karl L. Womer    Email: Karl.Womer@medicine.ufl.edu อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณแผ่นดิน 2017 วิจัย
จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง อื่นๆ 2018 วิจัย
โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ดร.กุสุมา จิตแสง อื่นๆ 2018 วิจัย