นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

  

 

 

 

     

 

       

 

 

ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – ๐๐๗๘
สถานที่ตั้ง : เลขที่ ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท์ : ๐-๔๕๓๕-๓๖๔๔ โทรสาร : ๐-๔๕๓๕-๓๖๔๔
ฉบับที่ : ๑
วันที่ออกหนังสือรับรอง : ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
วันหมดอายุ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

 

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยฯ

           1. เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง แก่ผู้ประกอบการผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

          2. เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ที่ได้มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

สถานที่ติดต่อ:

        ศูนย์ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

         โทรศัพท์: 045-353644

         โทรสาร: 045-353644

         E-mail:  Water_Pha@hotmail.com