นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

ปริมาณน้ำที่ส่งตรวจวิเคราะห์

- น้ำดื่มบรรจุขวด 950  มล.                 ส่งตรวจอย่างน้อย       12     ขวด

- น้ำดื่มบรรจุถัง 5 ลิตร                        ส่งตรวจอย่างน้อย         2      ถัง

- น้ำดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร                      ส่งตรวจอย่างน้อย         1      ถัง

- น้ำแข็ง                                          ส่งตรวจอย่างน้อย        12      ถุง

 

 

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

1. ตรวจวิเคราะห์ทุกด้าน                                    

               อัตราค่าบริการ  ราคา              4,000        บาท  

2. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านจุลชีววิทยา              

               อัตราค่าบริการ                        1,750         บาท

3. ตรวจวิเคราะห์เฉพาะด้านกายภาพและเคมี                 

               อัตราค่าบริการ   ราคา             2,250         บาท 

    กรณีแยกตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและเคมี  เฉพาะแต่ละรายการ

              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง   ตัวอย่างละ          200         บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ตัวอย่างละ        250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมด      ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟต ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ตัวอย่างละ 250 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ตัวอย่างละ 400 บาท
              - ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ตัวอย่างละ 400 บาท

4. ค่าบริการเพิ่ม กรณีต้องการผลตรวจวิเคราะห์เร่งด่วน             ตัวอย่างละ              1,000             บาท

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของหน่วยฯ

           1. เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง แก่ผู้ประกอบการผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

          2. เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ที่ได้มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม น้ำดิบ และน้ำแข็ง และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

สถานที่ติดต่อ:

         หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ   ชั้น 4  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         โทรศัพท์: 045-353644

         โทรสาร: 045-353644

         E-mail:  Water_Pha@hotmail.com