นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Title Author Journal Year Type
โรคแอนแทรกซ์ กับอาวุธชีวภาพ สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-10-2001 Research article (National)
วิถีไทยกับสมุนไพรรักษาโรค สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-02-2001 Research article (National)
การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.1 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารวิจัย ม.ข. [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.1 ] 01-01-2001 Research article (Inter)
Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants. C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat Phytomedicine [ vol.6 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
การประเมินภาวะผู้นำของสาธารณสุขอำเภอกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ , มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การศึกษาเวลาที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ธีราพร ชนะกิจ, มะลิวัลย์ สมขำ, วิภารัตน์ ชัยกิจเจริญ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.6 ] 01-06-2004 Research article (Inter)
The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong Journal of the Medical Association of Thailand [ vol.89 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา Thai Pharm Health Sci J [ vol.1 ] 01-11-2006 Research article (Inter)
The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students. Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ. ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. วารสาร ม.อบ. [ vol.7 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase. Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris. Bioorg Med Chem Lett. [ vol.15 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis. Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ. Free Rad Res [ vol.38 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger. David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner Mol Pharmacol [ vol.65 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Biol Med [ vol.35 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis Boonchoong P, Vajragupta O and Berliner LJ. F [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese Complexes of Curcumin and Its Derivatives: Evaluation for the Radical Scavenging Ability and Neuroprotective Activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Res [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11 Biorg Med Chem [ vol.11 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
New leads of HIV-1 integrase inhibitors Vajragupta O, Boonchoong P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 09-10-2006 Research article (National)
Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers. Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y. Biorg Med Chem [ vol.8 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P Free Radic Res [ vol.32 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
mRNA expression of the ATP-binding cassette transporter subfamily A (ABCA) in rat and human brain capillary endothelial cells. Ohtsuki S, Watanabe Y, Hori S, Suzuki H, Bhongsatiern J, Fujiyoshi M, Kamoi M, Kamiya N, Takanaga H, Biol Pharm Bull. [ vol.27 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Retinal-specific ATP-binding cassette transporter (ABCR/ABCA4) is expressed at the choroid plexus in rat brain. Bhongsatiern J, Ohtsuki S, Tachikawa M, Hori S, Terasaki T. J Neurochem. [ vol.92 ] 01-03-2007 Research article (Inter)
Antiviral and anticancer activities of Stemona collinsae Akanitapichat P, Tongngok P, Wangmaneerat A & Sripanidkulchai B Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.29 ] 15-12-2005 Research article (Inter)
Anti-herpes simplex virus type 1 activities of local northeastern plants Akanitapichat P, Wangmaneerat A. & Teerawatanasuk N Thai Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.29 ] 15-12-2005 Research article (Inter)
Synergistic Effect of Phospholipid-Based Liposomes and Propylthiouracil on U-937 Cell Growth Puapermpoonsiri, U., Lipipun, V., Vardhanabhuti, N. Journal of Liposome Research [ vol.15 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Focal k-opioid receptor-mediated dependence and withdrawal in the nucleus paragigantocellularis S. Sinchaisuk, I.K. Ho and R.W. Rockhold Pharmacology Biochemistry and Behavior [ vol.74 ] 09-08-2002 Research article (Inter)
Changes in the brain k-opioid receptor levels of rats in withdrawal from physical dependence upon butorphanol L.W. Fan, L.T.Tien, S. Tanaka, T. Ma, N. Chudapongse, S. Sinchaisuk, R.W. Rockhold and I.K. Ho Neurosciene [ vol.121 ] 06-04-2003 Research article (Inter)
Buprenorphine as an alternative for treatment of opioid dependence Somchai Sinchaisuk Thai Journal of Pharmacology [ vol.27 ] 06-12-2005 Research article (National)
Inhibitory effects of choleretic hydroxyacetophenones on ileal bile acid transport in rats Jainuch Kanchanapoo, Mrinalini C. Rao, Samaisukh Sophasan, Apichart Suksamrarn, Pawinee Piyachatura Life Sciences [ vol.78 ] 27-07-2005 Research article (Inter)
Weanling, but not adult, rabbit colon absorbs bile acids: flux is linked to expression of putative bile acid transporters Dirk Weihrauch, Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Pawinee Piyachaturawat, and Mrinalini C. R Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol [ vol.290 ] 10-09-2005 Research article (Inter)
ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอกในเขตจังหวัดยโสธร อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, สัมมนา มูลสาร, ณัฐ รัตนเดช สารศิริราช [ vol.57 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ก่อนและขณะดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนา มูลสาร, วุฒิพงษ์ สินทรัพย์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
ความแตกต่างของข้อมูลของยาชนิดเดียวกันระหว่างเอกสารโฆษณาในต่างประเทศและในประเทศไทย สัมมนา มูลสาร, พูลทรัพย์ ลูกคำ, สมจิต ทองกลม, หนึ่งฤทัย ไชยจิตร สารศิริราช [ vol.58 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
<p>Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.Usage of and cost of complementary/alternative medicine in diabetic patients.</p>

Summana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn ChSummana Moolasarn, Saksit Sripa, Vichittra Kuessirikiet, K Sutawee, Jeerasak Huasary, Charuntorn Ch

The Journal of Medical Association of Thailand [ vol.11 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Characterisation and functionality of inhalation anhydrous lactose Chonladda Pitchayajittipong, Robert Price, Jagdeep Shur, J.Sebastian Kaerger, Stephen Edge International journal of pharmaceutics [ vol.390 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting B2-agonist and a corticosteroid Chonladda Pitchayajittipong, Jagdeep Shur, and Robert Price Pharmaceutical Research [ vol.26 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Enhanced plumbagin production from in vitro cultures of Drosera burmanii using elicitation Waraporn Putalun, Orapin Udomsin, Gorawit Yusakul, Thaweesak Juengwatanatrakul, Seiichi Sakamoto and Hiroyuki Tanaka Biotechnology Letters [ vol.32 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. พัชรี กาญจนวัฒน์, ฎายิน กุมภลำ, สัมมนา มูลสาร, อโนรี สุระวงศ์. วารสารเภสัการศึกษาค่าใช้จ่ายและผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร้งเม็ดเลือกขาวชนิดเฉียบพลันในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี. ชอีสาน 2552; 5(2):140-148. ;ารสารเภสัชอีสาน [ vol.5 ] 02-11-2009 Research article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-02-2010 Review article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-02-2010 Review article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง Thai Pharmaceutical and Health Science [ vol.4 ] 10-03-2010 Research article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง, ธีราพร ชนะกิจ, ทิวาพร มะอินทร์, ธิดารัตน์ บัวแสน และ พจมาลย์ ตรีธรรมกุล Thai Pharmaceutical and Health Science [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคและการใช้ยาแบบเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง น้องเล็ก บุญจูง, ธีราพร ชนะกิจ, ทิวาพร มะอินทร์, ธิดารัตน์ บัวแสน, พจมาลย์ ตรีธรรมกุล Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
การวิเคราะหืต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน เเละสัมมนา มูลสาร การเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15