นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Title Author Journal Year Type
In situ gel formulations for gene delivery: Release and Myotoxicity studies F. A. Ismail, J. Napaporn, J. A. Hughes, and G. A. Brazeau Pharmaceutical Development and Technology [ vol.5 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Assessment of the myotoxicity of pharmaceutical buffers using and in vitro muscle model: effect of pH, capacity, tonicity, and buffer type J. Napaporn, M. Thomas, K. A. Svetic, Z. Shahrokh, and G. A. Brazeau Pharmaceutical Development and Technology [ vol.5 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
The management and care of patients with temporomandibular disorders and orofacial pain G. A. Brazeau, J. Napaporn, B. Y. Cooper, M. B. Benson, and H. A. Gremillion Florida Pharmacy Today [ vol.63 ] 01-01-2006 Research article (National)
LC/MS Sequencing of Highly Sulfated Heparin-Derived Oligosaccharides C. Thanawiroon, K.G. Rice, R.J. Linhardt The Journal of Biological Chemistry [ vol.279 ] 10-10-2004 Research article (Inter)
The Influence of Physicochemical Properties of Preservative Compounds on Their Distribution into Various Phases of Oil in Water Submicron Emulsion Warisada Sila-on, Nontima Vardhanabhuti, Boonsri Ongpipattanakul, Poj Kulvanich PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology [ vol.60 ] 27-02-2006 Research article (Inter)
Role of specific COX-2 inhibitors in cancer prophylaxis and treatment. นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข Thai Journal Pharmacology [ vol.26 ] 01-01-2004 Research article (National)
ErbB Protein tyrosine kinases : เป้าหมายใหม่ในการรักษามะเร็ง นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ศรีนครินทร์เวชสาร [ vol.19 ] 01-01-2004 Research article (National)
Anti-invasive and antiangiogenic activities of Curcuma sp. extracts Teerawatanasuk N, Nakamura ES, Koizumi K, Wangmaneerat A, Komatsu K, Saiki I Journal of Traditional Medicines [ vol.21 ] 04-04-2004 Research article (Inter)
การศึกษาฤทธิ์ของน้ำหมักชีวภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ บัวนัส วงษ์สุด สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์ ณรงค์ชัย จักษุพา นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข พรพรรณ สุนทรธรรม กาญจ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.7 ] 21-01-2005 Research article (Inter)
การศึกษาคุณสมบัติทั่วไป ประสิทธิภาพการชำระล้าง และความปลอดภัยของแชมพูน้ำหมักชีวภาพ สุภาภรณ์ ฤกษ์พูลสวัสดิ์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข บัวนัส วงษ์สุด ณรงค์ชัย จักษุพา พรพรรณ สุนทรธรรม กาญจนา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [ vol.7 ] 21-01-2005 Research article (Inter)
การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและสิทธิที่ได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง และ จารุวรรณ พุทธิผล วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 26-02-2007 Research article (Inter)
Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity Thanaketpaisarn O, Sila-on W, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B KKU Res J [ vol.7 ] 01-07-2002 Research article (Inter)
Use of lipoplex-induced nuclear factor-kappaB activation to enhance transgene expression by lipoplex in mouse lung Kuramoto T, Nishikawa M, Thanaketpaisarn O, Okabe T, Yamashita F, Hashida M. Journal of Gene Medicine [ vol.8 ] 16-01-2007 Research article (Inter)
Hepatocyte-targeted gene transfer by combination of vascularly delivered plasmid DNA and in vivo electroporation Sakai M, Nishikawa M, Thanaketpaisarn O, Yamashita F, Hashida M. Gene Therapy [ vol.12 ] 16-01-2007 Research article (Inter)
Compliance with the Sanatorium Act B.E 2541 Section 32 of non over-night Sanatorium Licensees in Ubon Ratchathani Province Nonglek Boonchoong and Sontaya Siramethee Journal of Health Science [ vol.14 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Opinion and Related Factors on Community Pharmacy Accreditation by Pharmacy Counsil Nonglek Boonchoong, Sirisak Boonman, Siritut Kradarnpol and Sarwitree Prajongbua KKU Research Journal [ vol.10 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
Methotrexate in Rheumatoid Arthritis Nonglek Boonchoong Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.30 ] 01-01-2006 Research article (National)
Tissue-specific characteristics of in vivo electric gene transfer by tissue and intravenous injection of plasmid DNA Thanaketpaisarn O, Nishikawa M, Yamashita F, Hashida M. Pharm Res [ vol.22 ] 09-03-2005 Research article (Inter)
Analysis of antioxidant vitamins in 30 Thai vegetables by high-performance liquid chromatography method. Sripanidkulchai B, Homhual S and Poeknapo C. IJPS [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity. Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B. KKU Research Journal [ vol.7 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
The investigation and collection of Medicinal plants in Ubon Rajathanee. Suttipana N, Sripanidkulchai B and Homhual S. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.6 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata. Silaoon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P and Sripanidkulchai B. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.5 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Cytotoxic activity of northeastern indiginous plants using Brine shrimp lethality test. Homhual S, Wangmaneerat A, Tuisimma J, Imsontear N, Inkaew S. Journal of Ubon Rajathanee University [ vol.4 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis . Bunyapraphatsara N, Dechsree(Homhual) S, Yoosook C, Herunsalee A and Panpisutchai Y. Phytomedicine [ vol.6 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
Bioactive Dammarane Triterpenes from the Mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza. Homhual S, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS, Zhang H- Journal of Natural Products [ vol.69 ] 14-10-2005 Research article (Inter)
Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza. Homhual S, Zhang H-J, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, C Planta Medica [ vol.72 ] 03-08-2005 Research article (Inter)
โรคแอนแทรกซ์ กับอาวุธชีวภาพ สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-10-2001 Research article (National)
วิถีไทยกับสมุนไพรรักษาโรค สุดารัตน์ หอมหวล สาร ม.อบ. [ vol.8 ] 01-02-2001 Research article (National)
การประเมินฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสมุนไพรไทยบางชนิดด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของลิมโฟซัยท์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.1 ] 01-01-2008 Research article (Inter)
การศึกษาพฤกศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และจรัสพรรณ สงวนเสริมศรี วารสารวิจัย ม.ข. [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, นิธิมา สุทธิพันธ์, นุตติยา วีระวัธนชัย, จรรยา อิทรหนองไผ่ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และศิริมา สุวรรณกูฏ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.2 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
ความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอไรท์ที่เตรียมเก็บไว้ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วริษฎา ศิลาอ่อน, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, เพียงเ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.1 ] 01-01-2001 Research article (Inter)
Anti-herpes simplex virus activities of crude water extracts of Thai Medicinal Plants. C.Kantasuk(Prasitpuriprecha), C.Yoosuk, N.Bunyapraphatsars and Y.Boonyakiat Phytomedicine [ vol.6 ] 01-01-2000 Research article (Inter)
การประเมินภาวะผู้นำของสาธารณสุขอำเภอกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ , มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ วารสารวิชาการสาธารณสุข [ vol.15 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การศึกษาเวลาที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1 (OPD1) กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สุวรรณา ภัทรเบญจพล, ธีราพร ชนะกิจ, มะลิวัลย์ สมขำ, วิภารัตน์ ชัยกิจเจริญ วารสารวิชาการ ม.อบ. [ vol.6 ] 01-06-2004 Research article (Inter)
The evaluation of a recurrent adverse drug reaction prevention program in the North-East region of Thailand Anun Chaikoolvatana, Teeraporn Chanakit, Aranya Juengrakpong Journal of the Medical Association of Thailand [ vol.89 ] 01-01-2006 Research article (Inter)
การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา Thai Pharm Health Sci J [ vol.1 ] 01-11-2006 Research article (Inter)
The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students. Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.1 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ. ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน. วารสาร ม.อบ. [ vol.7 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase. Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris. Bioorg Med Chem Lett. [ vol.15 ] 01-01-2005 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis. Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ. Free Rad Res [ vol.38 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger. David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner Mol Pharmacol [ vol.65 ] 01-01-2004 Research article (Inter)
Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Biol Med [ vol.35 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis Boonchoong P, Vajragupta O and Berliner LJ. F [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese Complexes of Curcumin and Its Derivatives: Evaluation for the Radical Scavenging Ability and Neuroprotective Activity. Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y. Free Rad Res [ vol.37 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11 Biorg Med Chem [ vol.11 ] 01-01-2003 Research article (Inter)
New leads of HIV-1 integrase inhibitors Vajragupta O, Boonchoong P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 09-10-2006 Research article (National)
Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P. Mahidol J Pharm Sci [ vol.29 ] 01-01-2002 Research article (Inter)
Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers. Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y. Biorg Med Chem [ vol.8 ] 01-01-2000 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15