นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Title Author Journal Year Type
เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้ลิปิดอิมัลชันทางเภสัชกรรม วริษฎา ศิลาอ่อน Thai Pharmaceutical and Health Science Journal [ vol.4 ] 01-01-1970 Research article (National)
การวิเคราะหืต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน เเละสัมมนา มูลสาร การเเพทย์เเผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือก [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid. Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research. [ vol.1 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and a corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceutical Research [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-05-2009 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร การเเพทย์เ [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นฤมล ท้าวอนนท์ วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน ต้านออกซิเดชัน และต้านจุลชีพของสารสกัดผักพื้นบ้านและสมุนไพรอีสาน ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, เอกชัย ดำเกลี้ยง, พยุงศักดิ์ สุรินต๊ะ, วสันต์ ดีล้ำ IJPS [ vol.5 ] 01-08-2009 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 04-08-2009 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก บุญจูง, สุดสาคร ไชยสารและ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
ผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ต่อพฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่: กรณีศึกษาชุมชนศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น้องเล็ก คุณวราดิศัย, สุดสาคร ไชยสาร และ ประกาศิต ภักดี วารสารควบค [ vol.2 ] 01-01-1970 Research article (National)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นฤมล ท้าวอนนท์ วิภาวี เสาหิน ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา สัมมนา มูลสาร วิชาการ ม. [ vol.2 ] 01-05-2009 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเเละอัตราส่วนการคืนทุนของบริการการเเพทย์เเผนไทย โรงพยาบาลกุดชม จ.ยโสธร จิรัญญา มุขขันธ์ วิภาวี เสาหิน สัมมนา มูลสาร การเเพทย์เ [ vol.6 ] 03-07-2010 Research article (National)
The developement of a computer based learning program for smoking cessation counselin skills for pharmacy professional Chaikoolvatana A Kitwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 10-10-2009 Research article (National)
Aedes Aegypti larval survey vector and analysis risk area for dengue hemorrhagic fever Wongbuddee J Saengnill W Chaikoolvatana A Internatio [ vol.5 ] 16-05-2009 Research article (Inter)
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ วิภาวี เสาหิน, นฤมล ท้านอนงค์, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, สัมมนา มูลสาร วารสารวิชา [ vol.11 ] 01-01-1970 Research article (National)
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และอัตราการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จิรัญญา มุขขันธ์, วิภาวี เสาหิน, สัมมนา มูลสาร วารสารการแ [ vol.6 ] 01-01-1970 Research article (National)
De novo engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceut [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (National)
De novo engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and corticosteroid Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R. Pharmaceut [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
De novo engineering of crystalline combination inhalation particles of a long-acting β2-agonist and corticosteroid. Pitchayajittipong, C., Shur, J., and Price, R Pharmaceut [ vol.0 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)
5. Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U. Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U J Med Asso [ vol.92 ] 01-01-1970 Research article (Inter)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15