กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


25
ส.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
08
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการรู้สารสนเทศ
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
17
มี.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
02
ก.พ.
ขอแจ้งกฏกระทรวงการขออนุญาติและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดฯ ประเภท 4 และ 5
23
ธ.ค.
กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

Page : 1 2 3
รายงานการประชุมของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
101. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (Please click to open) [0] Detail
102. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 (Please click to open) [0] Detail
103. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 (Please click to open) [0] Detail
104. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 (Please click to open) [0] Detail
105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 (Please click to open) [1] Detail
106. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 (Please click to open) [0] Detail
107. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 (Please click to open) [2] Detail
108. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 (Please click to open) [0] Detail
109. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 (Please click to open) [0] Detail
110. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 (Please click to open) [0] Detail
111. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553 (Please click to open) [0] Detail
112. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 (Please click to open) [0] Detail
113. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [0] Detail
114. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 (Please click to open) [0] Detail
115. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 (Please click to open) [0] Detail
116. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552 (Please click to open) [1] Detail
117. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552 (Please click to open) [0] Detail
118. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552 (Please click to open) [0] Detail
119. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552 (Please click to open) [0] Detail
120. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552 (Please click to open) [0] Detail
121. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 (Please click to open) [0] Detail
122. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 (Please click to open) [0] Detail
123. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 (Please click to open) [0] Detail
124. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (Please click to open) [0] Detail
125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 (Please click to open) [0] Detail
126. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 (Please click to open) [1] Detail
127. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0] Detail
128. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 11 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0] Detail
129. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 (Please click to open) [0] Detail
130. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 (Please click to open) [0] Detail
131. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551 (Please click to open) [0] Detail
132. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 (Please click to open) [0] Detail
133. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 (Please click to open) [0] Detail
134. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 (Please click to open) [0] Detail
135. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2551 (Please click to open) [0] Detail
136. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 (Please click to open) [0] Detail
137. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2551 (Please click to open) [0] Detail
138. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 (Please click to open) [0] Detail
139. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 (Please click to open) [0] Detail
140. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [2] Detail
141. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [0] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ