กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


08
มี.ค.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0
06
มี.ค.
งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี
19
ก.พ.
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
151. บศ.3.9 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ (Please click to open) [271] Detail
152. บศ.3.10 แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [431] Detail
153. บศ.3.11 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน (Please click to open) [410] Detail
154. บศ.3.12 ใบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [757] Detail
155. บศ.3.13 แบบคำร้องขออนุมัติปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (Please click to open) [386] Detail
156. บศ.3.14 แบบคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ ขอลาพักการศึกษา (Please click to open) [438] Detail
157. บศ.3.15 แบบคำร้องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา (Please click to open) [429] Detail
158. บศ.3.16 แบบคำร้องการคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา (Please click to open) [418] Detail
159. แบบฟอร์ม/ใบเบิก (Please click to open) [99722] Detail
160. รหัสวัสดุ (Please click to open) [6201] Detail
161. คู่มือการเบิกวัสดุ (Please click to open) [1552] Detail
162. แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน (สำหรับบุุคลที่เริ่มบรรจุเ้ข้าทำงานใหม่) (Please click to open) [1654] Detail
163. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [231] Detail
164. แบบสรุปโครงการที่เสนอขอบรรจุในคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2554 (Please click to open) [199] Detail
165. แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2554 (Please click to open) [1027] Detail
166. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [113] Detail
167. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [176] Detail
168. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [195] Detail
169. สรุปแผนการดำเนินงานโครงการประจำปี 2554 จากแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (Please click to open) [309] Detail
170. แบบฟอร์มเสนอคำขอครุภัณฑ์ปี2554 (Please click to open) [126] Detail
171. แบบรายงานผลการดำเนินงาานตามแผนปฏิบัติการปี 2552 ไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [90] Detail
172. สภาเภสัชกรรมแจ้งงดการปาฐกถา ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ (Please click to open) [126] Detail
173. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [94] Detail
174. ม.อบ 3.5 คำร้องประเภทสภานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก) (Please click to open) [328] Detail
175. แบบตอบรับการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [387] Detail
176. แบบฟอร์มใบปะหน้าขออนุมัติดำเนินงานโครงการ (Please click to open) [3142] Detail
177. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [88] Detail
178. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [330] Detail
179. ใบรับรองการแก้ไข (Please click to open) [116] Detail
180. แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 3 ปี (2554-2556) (Please click to open) [129] Detail
181. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี2552 ไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [132] Detail
182. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2552 (Please click to open) [139] Detail
183. ขอนำอุปกรณ์ - ครุภัณฑ์ ออกนอกคณะฯ (Please click to open) [419] Detail
184. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (Please click to open) [142] Detail
185. ภส.1 คำร้องทั่วไป (คณะเภสัชศาสตร์) (Please click to open) [937] Detail
186. ภส.2 แบบคำร้องทั่วไปสำหรับผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติผิดระเบียบ (Please click to open) [305] Detail
187. ม.อบ 3.1 คำร้องทั่วไป (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) (Please click to open) [478] Detail
188. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [307] Detail
189. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [253] Detail
190. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [284] Detail
191. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [249] Detail
192. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [312] Detail
193. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [275] Detail
194. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [231] Detail
195. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [261] Detail
196. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [598] Detail
197. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [77] Detail
198. แบบขออนุมัติผู้ปฏิบัติงานแทน (Please click to open) [128] Detail
199. แบบขอแก้ไขการลงเวลาปฏิบัติงาน (Please click to open) [128] Detail
200. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [163] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ