กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


11
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmetic & beauty International Conference 2019
05
ก.ค.
ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
28
มิ.ย.
ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ ห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์
21
พ.ค.
เตรียมดำเนินการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของคณะให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
22
เม.ย.
ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562
19
ก.ย.
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
201. ม.อบ 3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน(หลังกำหนด) (Please click to open) [363] Detail
202. ม.อบ 3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ/เกินกว่าเกณฑ์ (Please click to open) [324] Detail
203. ม.อบ 3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (Please click to open) [351] Detail
204. ม.อบ 3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ (Please click to open) [290] Detail
205. ม.อบ 3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (Please click to open) [360] Detail
206. ม.อบ 3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน (Please click to open) [334] Detail
207. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [288] Detail
208. แบบฟอร์การใช้ห้องเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (Please click to open) [298] Detail
209. แบบรายงานการทุจริตในการสอบ (Please click to open) [654] Detail
210. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [77] Detail
211. แบบขออนุมัติผู้ปฏิบัติงานแทน (Please click to open) [159] Detail
212. แบบขอแก้ไขการลงเวลาปฏิบัติงาน (Please click to open) [148] Detail
213. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (Please click to open) [173] Detail
214. ยืมกล้องดิจิตอล (Please click to open) [496] Detail
215. ยืม-คืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [513] Detail
216. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบเร่งด่วน) (Please click to open) [481] Detail
217. เบิกสารเคมี อุปกรณ์ (แบบปกติ) (Please click to open) [519] Detail
218. เบิกน้ำกลั่น น้ำDI น้ำแข็ง (Please click to open) [482] Detail
219. จองใช้เครื่องมือ (Please click to open) [509] Detail
220. ขออนุมัติซื้อสารเคมี อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [542] Detail
221. ขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ (Please click to open) [598] Detail
222. ขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้ามคืน (Please click to open) [529] Detail
223. ขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ (Please click to open) [534] Detail
224. แบบคำขอรับการจัดสรรเข้าพักอาศัยในมหาวิทยาลัย (Please click to open) [144] Detail
225. ขอมอบรายงานการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.อุบลฯ (Please click to open) [133] Detail
226. ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม วันที่ 17-19 ธ.ค. 2551 ณ ม.นเรศวร (Please click to open) [152] Detail
227. ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้าอบรม (Please click to open) [107] Detail
228. แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี (Please click to open) [282] Detail
229. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (Please click to open) [90] Detail
230. แบบฟอร์มโครงการทั่วไปสำหรับตั้งคำขอรับจัดสรรงบประมาณ (Please click to open) [187] Detail
231. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (Please click to open) [0] Detail
232. แบบ ว-1สค (Please click to open) [466] Detail
233. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี 2551 (Please click to open) [108] Detail
234. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 2550 (Please click to open) [123] Detail
235. แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์ (Please click to open) [105] Detail
236. แบบฟอร์มข้อเสนอทุนวิจัยอาจารย์ใหม่เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [731] Detail
237. แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [684] Detail
238. แบบฟอร์มการประเมินชุดโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [378] Detail
239. แบบฟอร์มการประเมินโครงการวิจัยเดี่ยวปีงบประมาณ 2552 (Please click to open) [456] Detail
240. แบบประเมินข้อเสนอการวิจัย 1 (Please click to open) [2267] Detail
241. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Please click to open) [502] Detail
242. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัยชุดโครงการหรือโครงการเดี่ยว (Please click to open) [439] Detail
243. คำอธิบายแบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัย (Please click to open) [384] Detail
244. แบบฟอร์มสรุปสาระสำคัญโครงการวิจัย (Please click to open) [382] Detail
245. คำอธิบายแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยชุดโครงการ (Please click to open) [701] Detail
246. แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยชุดโครงการ (Please click to open) [581] Detail
247. คำอธิบายแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยโครงการเดี่ยวหรือโครงย่อย (Please click to open) [511] Detail
248. แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัยโครงการเดี่ยวหรือโครงย่อย (Please click to open) [367] Detail
249. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [718] Detail
250. คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [571] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 4 รายการ