กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


15
ส.ค.
การรับสมัครร่วมเสนอผลงานในหัวข้อ the use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and tracing
11
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmetic & beauty International Conference 2019
05
ก.ค.
ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
28
มิ.ย.
ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ ห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์
19
ก.ย.
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
251. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [719] Detail
252. คู่มือวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [571] Detail
253. แบบ ท.บศ. 04 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Please click to open) [365] Detail
254. แบบ ท.บศ. 03 สัญญารับทุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [453] Detail
255. แบบ ท.บศ. 02 หนังสือขอนุมัติจากคณะ/หน่วยงาน (Please click to open) [394] Detail
256. แบบ ท.บศ. 01 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [443] Detail
257. ตัวอย่าง ประวัติคณะกรรมการสอบภายนอก (Please click to open) [368] Detail
258. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2549 (Please click to open) [182] Detail
259. แบบบันทึกการดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [582] Detail
260. แบบบันทึกการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [475] Detail
261. แบบการขอย้ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(ถาวร) (Please click to open) [428] Detail
262. ใบนำส่งโทรสาร (Please click to open) [413] Detail
263. บัตรอนุญาตให้นำสิ่งของออกนอกสำนักงาน (Please click to open) [385] Detail
264. แบบขอซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (Please click to open) [504] Detail
265. ทะเบียนคุมยอดวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการสารนิพนธ์ (Please click to open) [520] Detail
266. แบบแจ้งผลการสั่งซื้อสารเคมี/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [583] Detail
267. แบบเปรียบเทียบราคาสารเคมี/เครื่องแก้ว/วัสดุวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [486] Detail
268. แบบแจ้งผลการขอทราบราคา (Please click to open) [446] Detail
269. แบบการขอทราบราคาสินค้า (Please click to open) [541] Detail
270. ใบขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Please click to open) [1081] Detail
271. แบบการรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรใช้ห้องปฏิบัติการ (Please click to open) [559] Detail
272. ใบขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Please click to open) [1157] Detail
273. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ (Please click to open) [0] Detail
274. รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ (Please click to open) [389] Detail
275. รับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร (Please click to open) [401] Detail
276. แบบฟอร์มเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [475] Detail
277. แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2551 (Please click to open) [591] Detail
278. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [177] Detail
279. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (Please click to open) [733] Detail
280. แบบฟอร์มประกอบการเสนอของบประมาณหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Please click to open) [122] Detail
281. แนวปฏิบัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษา (Please click to open) [555] Detail
282. บศ. 2.6 แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา (Please click to open) [296] Detail
283. บศ. 2.5 แบบสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเค้าโครง/ป้องกัน (Please click to open) [271] Detail
284. บศ. 2.11 แบบบันทึกอาจารย์เข้าร่วมประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [269] Detail
285. บศ. 2.10 แบบประเมินวิชาสัมมนา (Please click to open) [3077] Detail
286. บศ. 2.9 แบบเสนอการรับรองการตัดเกรด (Please click to open) [762] Detail
287. บศ. 2.8 การประสานงานอาจารย์พิเศษ (Please click to open) [544] Detail
288. บศ. 2.7 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ (Please click to open) [250] Detail
289. บศ. 2.4 แบบคำร้องขอเบิกเงินค่าสนับสนุนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [267] Detail
290. บศ. 2.3 ใบรับรองการแก้ไขผลการสอบเค้าโครง (Please click to open) [270] Detail
291. บศ. 2.2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต (Please click to open) [286] Detail
292. บศ. 2.1 แบบคำร้องขอลงเบียนเรียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Please click to open) [283] Detail
293. แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [330] Detail
294. แบบติดตามผลการศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [537] Detail
295. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (Please click to open) [330] Detail
296. แบบบันทึกประวัตินักศึกษา (Please click to open) [1782] Detail
297. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์เข้าพักในห้องพักรับรอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [196] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ