โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน | ติดต่อสอบถามกำหนดการ
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิดโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
09.15-09.30 น. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
09.30-10.30 น. อันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45-11.45 น. แนวทางการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.45-12.00 น. ทดสอบความรู้หลังการอบรม (ช่วงที่ 1)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. สาธิตการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร (กลุ่มย่อย)
13.45-14.45 น. เกษตรปลอดสารพิษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00-16.00 น. การรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน
อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.00-16.15 น. ทดสอบความรู้หลังการอบรม (ช่วงที่ 2)
16.15 น. ปิดการอบรม