โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2562

           ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 6 รอบการฝึกอบรม แต่ละรอบของการฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม) ดังนี้

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
มะเร็ง
1
1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
2
2
1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
2
4
1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
2
5
1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562
2
6
1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
2