โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2561

           ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 6 รอบการฝึกอบรม แต่ละรอบของการฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม) ดังนี้

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
มะเร็ง
1
1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
2
2
1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
2
4
1 เมษายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
2
5
1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
2
6
1 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
2
จิตเวช
1
1 เมษายน 2561 - 30 กรกฎาคม 2561
2
2
1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
2