โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2562

           ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมะเร็ง, ด้านโรคหลอดเลือดสมอง และด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการ
ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
มะเร็ง
1
1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
2
2
1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
2
4
1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
2
5
1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562
2
6
1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
2
โรคหลอดเลือดสมอง
1
1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
2
2
1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
2
3
1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562
2
การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
1
1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
2
2
1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562
2


โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2562

           ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการ
ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
จิตเวช
1
1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
2
2
1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
2
4
1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
2
5
1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562
2