โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree
ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ด้านมะเร็ง, ด้านโรคหลอดเลือดสมอง

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการ
ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
มะเร็ง
1
1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
2
2
1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
2
4
1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
2
5
1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
2
โรคหลอดเลือดสมอง
1
1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
2
2
1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
2
4
1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
2
5
1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
2
การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
1
1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
2
2
1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
2
4
1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
2
5
1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
2


โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

บริบาลเภสัชกรรมด้าน
รอบการ
ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม
จำนวนรับ (คน)
จิตเวช
1
1 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
2
2
1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
2
3
1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
2
4
1 เมษายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
2
5
1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563
2