ฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
 - มะเร็ง
 - โรคหลอดเลือดสมอง
 - การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
 - จิตเวช