การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | รายชื่อผู้ลงทะเบียนแต่ละรุ่น | รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด | ผู้ดูแลระบบ

ฟรีค่าลงทะเบียน !!!เวลา หัวข้อ
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน และทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
08.45 - 09.45 น. การบรรยายหัวข้อ “โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน การป้องกันและการใช้ยา”
โดย ผศ.นิภาพร เมืองจันทร์
และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การประเมินและการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน”
โดย อ.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
และอาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11.00 - 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริม IQ และ EQ เด็กวัยเรียน”
โดย พญ. นวรัตน์ อรุณยะเดช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รุ่นที่ 1,3,4,5)
พญ. นันทิยา จีระทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ 2)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา”
โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดี
และคณะวิทยากรจากหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
14.00 - 15.15 น. ฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องการประเมินสัญญาณชีพ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
โดย แพทย์หญิงจินตนา คำภักดีและคณะวิทยากร
พักรับประทานอาหารว่างระหว่างฝึกทักษะปฏิบัติ
15.15 - 15.45 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
15.45 - 16.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรม
* หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมสุภาพสตรี กรุณาแต่งกายโดยสวมกางเกงขายาว สุภาพและรัดกุม เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ