การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก หัวข้อ เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผลของประชาชน "From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management"
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด
การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก หัวข้อ เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผลของประชาชน
"From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management"
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อ - สกุล
สังกัด/หน่วยงาน
จังหวัด
สถานะการลงทะเบียน
1. ภก.กมล พลับจ่าง รพ ทัพทัน อุทัยธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
2. นางสาวกมลชนก นิยมญาติ รพ.โขงเจียม อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
3. ดร.จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
4. ภก.ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร ร้านสากลฟาร์ม่า นครปฐม
ลงทะเบียนสมบูรณ์
5. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
6. อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
7. อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
8. อาจารย์ธีราพร ชนะกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
9. อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
10. ภก.ประเสริฐ ชุษณะวัคคีย์ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
11. ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นครปฐม
ลงทะเบียนสมบูรณ์
12. อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
13. นางสาวพิมพ์ชนก ทองทวน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด อุบลฯ อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
14. อาจารย์รจเรศ เนตรทอง ม.อุบล อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
15. อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
16. ภก.รัฐพงศ์ ขันเดช อุดรธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
17. อาจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
18. อาจารย์วันนิศา ดงใต้ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์
19. ภญ.สุรินทร สีทา โรงพยาบาลท่าตูม สุรินทร์
ลงทะเบียนสมบูรณ์
20. นางสาวอริยา ปาละวงศ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ลงทะเบียนสมบูรณ์