งานประชุมวิชาการระดับชาติ
The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020:
Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล

                   ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ ได้อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัยและผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและนำเสนอผลงาน รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพของผลงานในสาขาเภสัชศาสตร์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแนวคิด ในการทำงานในโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต และเป็นการสนับสนุนพันธกิจ  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย และกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัลดัง ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                   ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดภายใต้ การกำกับดูแลของท่าน นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยสามารถศึกษาข้อมูลและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/conference/NEPhReC2020  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน

ภายในวันที่ 15มกราคม 2563

ระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2563

นักศึกษา/บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น,ม.อุบลราชธานีและ ม.มหาสารคาม

 500  บาท

800  บาท

อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น,ม.อุบลราชธานีและม.มหาสารคาม

1,000 บาท

1,500 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

2,000 บาท

นักศึกษา/บัณฑิตศึกษา สถาบันอื่น

   800  บาท

1,000 บาท

 

สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ 5 หน่วยกิต ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 045-353603 อนึ่งสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 

การชำระเงินชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีประเภทออมทรัพย์ ในนาม “งานประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ประจำปี 2563" เลขที่บัญชี  393-0-64962-4