ประชุมวิชาการโครงการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy”

          เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จึงจะขอยกเลิกงานประชุมวิชาการเรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy" ที่จะดำเนินการจัดในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และจะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy" อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563
          โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

    ตามที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการโดยใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in oncology pharmacy” ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย  การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing  Disease – or – Treatment Related Complication) และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง นั้น

          ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระเงิน

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

บุคคลทั่วไป

2,000  บาท

2,500  บาท

 

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,500  บาท

2,000  บาท

 

สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 11 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://www.phar.ubu.ac.th/conference/NeoPharmacy2020 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

การชำระเงินชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีประเภทออมทรัพย์ ในนาม “the North Eastern Oncology Phar UBU 2020" เลขที่บัญชี  393-0-64971-3