โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้เรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์”

โครงการการประชุมวิชาการ

เรื่อง “ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์”

จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จำนวนประมาณ 7 หน่วยกิต

 

 

หัวหน้าโครงการ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล 

                 จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีนั้น คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญของมนุษยชาติในอนาคตที่จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาด้านการให้บริการสุขภาพ นอกจากนี้มีการรายงานว่าปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เกิดจาก “สภาวะแวดล้อม” และ “พฤติกรรมบุคคล” ดังนั้นสิ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ นอกจากสภาวะแวดล้อมแล้ว คือการปรับพฤติกรรมบุคคล ซึ่งจะสามารถทำได้ หากประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพนี้ยังสอดคล้องกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เน้นการพัฒนาในประเด็น ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ อีกด้วย

                   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้จึงมีความต้องการที่จะจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เน้นการสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองและครอบครัว การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์เป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีอายุกว่า 200 ปี เป็นที่นิยมในแถบทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชียใต้ และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นศาสตร์ที่ได้มีผู้นิยมใช้กันมากทั่วโลก การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ด้านการรักษาด้วยการแพทย์โฮมีโอพาธีย์เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางแพทย์และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ในการดูแลสุขภาพพื้นฐานของตนเองและครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธาณสุขได้นำการแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ไปใช้ในการดูแลรักษาโรคเฉียบพลันเบื้องต้น บาดแผลเรื้อรังและกระดูกหักในกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม          เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

          ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 70 คน

สถานที่จัดประชุม         ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี